Гейко Людмила Михайлівна
Завідувачка аспірантури/докторантури
кандидант економічних наук, доцент


Тел: 067-559-15-27


Державна установа “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” є правонаступником Інституту ролблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України! Практично одночасно, з відкриттям Одеського відділення Інституту економіки АН Української РСР, Постановою Президії АН УРСР №14 від 12 серпня 1970 року було відкрито аспірантуру, а у 1972 році – затверджено Вчену Раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. За період існування Інституту було підготовлено більше 600 науковців вищої кваліфікації.

В докторантурі ДУ “ІРЕЕД НАН України” відбувається підготовка майбутніх докторів наук, а аспірантура є основною формою підготовки фахівців ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні.

ДУ “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НВН України” запрошує на навчання в аспірантурі випускників ЗВО, науково-педагогічних працівників та бажаючих долучитись до наукової спільноти.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ “ІРЕЕД НАН України” здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;

– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в Інституті за очною (денною) та заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями, іноземної мови (англійської), філософії та економічної теорії

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Програма

05

Соціальні та поведінкові дисципліни

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

05, 07

Соціальні та поведінкові дисципліни

Управління та адміністрування

051, 073

Англійська мова

(іноземна мова)

05, 07

Соціальні та поведінкові дисципліни

Управління та адміністрування

051, 073

Філософія

05, 07

Соціальні та поведінкові дисципліни

Управління та адміністрування

051, 073

Економічна теорія

Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою) відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050

Години роботи:

Понеділок 10.00 – 17.00

Вівторок 10.00– 17.00

Середа 10.00 – 17.00

Четвер 10.00 – 17.00

Обідня перерва 12.00.- 13.00.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ РИНКУ І ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ”

оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальностей:

051 – Економіка

073 – Менеджмент

Форми та термін підготовки в аспірантурі: очна (денна та заочна) – 4 роки.

Фінансування:

– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вартість підготовки: 29102 грн (з індексацією інфляції на 01.07.2022)

Прийом заяв і документів: з 10 серпня до 10 вересня 2022 року
за адресою: вул. Французький бульвар, 29, відділ аспірантури.

Вступні випробування: іспит з економічної теорії (для осіб, які вступають з іншої спеціальності), іноземної мови, філософії та зі спеціальності.

Строки проведення вступних випробувань: 11 вересня – 15 жовтня 2022 р.

Початок навчання: 1 листопада 2022 року.

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора Інституту;
 2. Особовий листок з обліку кадрів;
 3. Резюме (CV) або автобіографія;
 4. Ксерокопія документу, що посвідчує особу;
 5. Ксерокопія військово-облікового документу для військовозобов’язаних;
 6. Ксерокопія диплома про вищу освіту та додатка до нього
  (документи п.№4-№6 вступник подає разом із пред’явленням оригіналів);
 7. Три кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 8. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 9. Список та копії опублікованих наукових праць (за наявності);
 10. Презентацію дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (до 5 сторінок)*;
 11. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о або 086-у;
 12. Рекомендації для вступу до аспірантури (за наявності);
 13. Лист-рекомендація від потенційного наукового керівника (за наявності).
 14. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Більше інформації щодо вступної кампанії можна дізнатися тут.

Прийом документів: понеділок-четвер з 10-00 до 16-00

Телефон для довідок: 067-559-15-27 Гейко Людмила Михайлівна

Відповідно до Закону України «Про освіту» (Закон № 2145-VIII від 05.09.2017), Закону України «Про вищу освіту» (№1556-УІІ від 01.07.2014р.) з урахуванням Положення про гаранта освітньої програми, чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (далі – Ліцензійні умови) та Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ МОН України № 977 від 11.07.2019) Інститутом було розроблено та прийнято низку першочергових положень щодо сприяння освітньому процесу та академічній доброчесності:

ПОЛОЖЕННЯ про аспірантуру та докторантуру Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання набутих знань здобувачів вищої освіти третього (освітно-наукового) рівня доктора філософії в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (зі змінами від 31.07.2020р. Протокол №11)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Інституті проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньої програми в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти (ступеня доктора філософії) Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про Етичний Кодекс здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України права на академічну мобільність

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові дисципліни в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про порядок атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук про виконання індивідуального плану освітньо-наукової роботи в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ про розробку силабусів навчальних дисциплін Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про практику здобувачів третього рівня освіти ступеня доктора філософії Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

ПОЛОЖЕННЯ про опитування аспірантів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитувань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії від 25.03.2021 року

Нормативно-правова база щодо забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації:

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвержений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261. Зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року N 283
 2. ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167
 3. ПОСТАНОВА КМУ Деякі питання стипендіального забезпечення від 28 грудня 2016р. №1050
 4. ПОСТАНОВА КМУ Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12 серпня 2015 р. № 579
 5. Наказ МОН Про затвердження вимог до оформлення дисертації
 6. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
 7. Наказ МОН Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
 8. Наказ МОН Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України
 9. Постанова КМУ Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 10. Порядок подання повідомлень про прийняття дисертацій до захисту
 11. Постанова КМУ Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
 12. Наказ МОН Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти