очолює академік НАН України, д.е.н., професор

Буркинський Борис Володимирович

Рік заснування – 1970 р.

Рік реорганізації – 2014 р.

Відділ створено на базі відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів (1970 р.). Основу наукових досліджень відділу складають теоретичні та прикладні аспекти підвищення соціально-економічної результативності інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я, та розробка механізмів підвищення ефективності міжрегіональних та транскордонних взаємозв’язків.

Співробітники відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я

Наукові напрямки:

  • теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення управління соціально-економічним розвитком Українського Причорномор’я;
  • обґрунтування механізмів забезпечення привабливого інвестиційно-інноваційного клімату регіону;
  • визначення переваг і проблем щодо участі Чорноморського сегменту в міжнародного ринку розподілу праці;
  • розробка стратегії та механізмів комплементарного включення Чорноморського регіону в інтеграційні процеси;
  • інституційні механізми ефективного інвестиційного та інноваційного забезпечення соціально-економічного розвитку в Українському Причорномор’ї.

Історична довідка:

Відділ був створений у 1970 році як сектор досліджень соціологічних проблем. У той період в СРСР загострився інтерес до соціології та соціологічних досліджень. У 1974 році в процесі структуризації наукових напрямів і кадрового потенціалу Інституту на базі сектора був створений відділ соціологічних проблем управління. Очолила сектор, а потім відділ кандидат філософських наук Попова Ірина Марківна – одна із засновників школи сучасної української соціології, яка стала згодом першим в Україні доктором філософських наук за спеціальністю «соціологія». Тематика досліджень відділу концентрувалась на вивченні проблем плинності та мобільності кадрів, міжособистісних відносин, стійкості та адаптації трудових колективів, формування виробничого потенціалу промислових підприємств, соціального управління, розвитку заводського сектору науки.

Отримані наукові та науково-прикладні результати відділу співробітники впроваджують в освітній процес, зокрема, в Одеському національному економічному університеті, Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, Одеському національному політехнічному університеті, Одеській академії харчових технологій, Християнському гуманітарно-економічному відкритому університет, Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Співробітниками постійно впроваджуються результати наукових досліджень в учбові підручники з різних напрямків його наукової діяльності[1].

На базі відділу діє філія кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, в рамках якої студенти під керівництвом співробітників відділу здійснюють наукові дослідження, готують наукові публікації та магістерські проекти, залучаються до виконання наукових досліджень на замовлення підприємств. Після успішного проходження стажування в рамках філії кафедри найкращі студенти приймаються на роботу у відділ та вступають до аспірантури Інституту. В цілому ж, науково-дослідна робота студентів у відділі сприяє активізації їх творчого мислення, використання наукових методів у вирішенні конкретних економічних ситуацій, що підвищує якість підготовки спеціалістів для економіки регіону.

Відділ не залишається осторонь процесу розробки і прийняття важливих законодавчих документів. Зокрема надано пропозиції до таких законопроектів як «Про засади державної регіональної політики», «Про науку і науково-технічну діяльність», спільно із Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Одеською державною обласною адміністрацією розробляється Державна стратегія розвитку Українського Придунав’я. Систематично до регіональних та центральних органів влади спрямовуються аналітичні та доповідні записки із пропозиціями вдосконалення державної та регіональної політики економічного розвитку.

Відділ співпрацює із такими міжнародними організаціями, як Арабська спілка чавуну та сталі, Болгаро-Українська господарська палата, міжнародний проект Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». Співробітники відділу мають публікації як в країнах близького (Росія, Молдова, Румунія, Польща, Болгарія), так і далекого зарубіжжя (Японія, Сирія).

В цілому за останні роки існування відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів (з 1.07.2014 перейменовано у відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я) видано близько 20 монографій, 10 підручників, 3 брошури. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 230 наукових статтях.

Захищено 8 дисертацій, з яких 3 на здобуття доктора економічних наук. На сьогоднішній день проходять навчання вісім аспірантів. У складі відділу 5 докторів економічних наук (академік Буркинський Б.В., Горячук В.Ф., Лайко О.І.), 1 доктор географічних наук (Дергачов В.О.) та 1 кандидат економічних наук (Циналєвська І.А.).

Вчений секретар відділу – Циналєвська Ірина Антонівна

[1] Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник; 3-тє вид. перероб. та доп. / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Осипова В.М. – К.:ЦУЛ, 2007. – 544 с.;

– Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, В.М. Осипова. – К: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

– Єрмакова О.А., Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність регіону. – О: Фенікс, 2013. – 334 с.

Науковці відділу

Працює в системі Національної Академії наук України (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України) із 1991 року на посаді провідного інженера відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я. Займається науково-дослідною та організаційною роботою за бюджетною, конкурсною та госпдоговірною тематикою науково-дослідних робіт, публікацією наукових матеріалів.

Приймає участь у міжнародних проектах з розвитку міжрегіонального співробітництва Interreg, Європейського Фонду Регіонального Розвитку у якості експерта. Зокрема у програмах Finance 4 Social Change із розвитку підприємництва, що має позитивний соціальний вплив у Дунайському регіоні та Danube Chance 2.0 із підтримки відновлення підприємницької діяльності після банкрутства у Дунайському регіоні.

Учасниця VII щорічної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів», п’ятої науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях», 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у світовому економічному просторі: сучасні виклики та інноваційні рішення».

За плідну та сумлінну працю, значні наукові досягнення та високий професіоналізм нагороджена Почесними грамотами Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Південного наукового центру HAH і МОН України, відзначена Подякою Президії національної академії наук України.

http://orcid.org/0000-0003-4500-7030

У 2005 році закінчив Одеський верстатобудівний технікум та здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2010 році закінчив Одеський національний економічний університет та здобув кваліфікацію бакалавра за програмою «Економіка та планування бізнесу». У 2012 році закінчив Одеський національний економічний університет та здобув кваліфікацію магістра за програмою «Організація, планування та управління бізнесом».

Працює в системі Національної Академії наук України із 2018 року. Із 2018 року на посаді інженера 1 категорії, із 2019 року на посаді молодшого наукового співробітника. Займається науково-дослідною та організаційною роботою за бюджетною та конкурсною тематикою науково-дослідних робіт, забезпеченням видавничої діяльності (фахове видання Збірник наукових праць Економічні інновації), публікацією наукових матеріалів. Пройшов підвищення кваліфікації за програмою онлайн-семінарів від компанії Clarivate analytics «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection». Учасник 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у світовому економічному просторі: сучасні виклики та інноваційні рішення».

Приймає участь у міжнародних проектах з розвитку міжрегіонального співробітництва Interreg, Європейського Фонду Регіонального Розвитку у якості експерта. Зокрема у програмах Finance 4 Social Change із розвитку підприємництва, що має позитивний соціальний вплив у Дунайському регіоні та Danube Chance 2.0 із підтримки відновлення підприємницької діяльності після банкрутства у Дунайському регіоні.

За плідну та сумлінну працю, значні наукові досягнення та високий професіоналізм нагороджено Почесними грамотами Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та Південного наукового центру HAH і МОН України.

http://orcid.org/0000-0003-2227-7302

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/MI-LOSYEV-2155906715