ІЛЬЧЕНКО Світлана Віталіївна

Завідувачка відділу, доктор економічних наук, професор

З 2018 р. по теперішній часзавідувачка відділу ринку транспортних послуг ДУ ” Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” (обрана за конкурсом).

Освіта:

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 1995 р.;

Національний морський університет, 2001 р.

Кандидат економічних наук з 2008 р. (Диплом ДК № 046530)

Доктор економічних наук з 2013 р. (Диплом ДД № 002194)

Старший науковий співробітник з 2011 р. (Атестат АС № 008023).

Професор з 2018 р. (Диплом АП № 000554)

Теми дисертаційних робіт: «Організаційно-економічний механізм інституціонального реформування морських портів України», 24.01.2008 р.;«Економічні засади входження України у світові транспортно-технологічні системи», 21.02.2013 р.

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

За період 2005–2021 рр. – керівник, відповідальний виконавець та виконавець низки бюджетних, грантових та конкурсних НДР, у тому числі міжнародних:

1.1. «Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентно-спроможності водного транспорту України» (термін виконання 01.01.2021–31.06.2023 рр.)

1.2. «Формування засад державної політики розвитку інтермодальних і мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів» (№ державної реєстрації 0118U000204, термін виконання 01.01.2018–31.12.2020 рр.)

1.3. Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України (№ державної реєстрації 0118U006524, термін виконання 01.2018–12.2019 рр.)

1.4. «Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи визначення та управління в умовах децентралізації» (№ державної реєстрації 0115U000694, термін виконання 01.2015–12.2017 рр.)

1.5. «Теорія та методологія розвитку системи економічних відносин у транспортному комплексі України» (№ державної реєстрації 0112U001336, термін виконання 01.2012–12.2014 рр.)

1.6. «Наукове супроводження проекту Морської доктрини України в Раді національної безпеки та оборони України та Секретаріаті Президента України» (2011 р., № державної реєстрації 0109U007279)

1.7. «Економічні чинники розвитку в Україні прогресивних транспортно-технологічних систем», відповідальний виконавець підрозділу «Теоретичні засади, умови та перспективи розвитку ТТС Чорноморського регіону» (2010–2011 р., № державної реєстрації 0107U001068)

1.8. «Розробка концепції і національних правил ціноутворення і перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів наземним і водним транспортом» (2007–2008 р., № державної реєстрації 0107U001068), наукове керівництво підрозділом «Структуризація закінчених мультимодальних та інтермодальних виробничих циклів переміщення вантажу у змішаному наземно-водному сполучені за видами ТТС»

1.9. «Удосконалення економічного управління на морському транспорті» (2007 р., № державної реєстрації 0107U001351)

1.10. «Теоретичні засади стратегічного управління логістичними системами» (2006 р., № державної реєстрації 0106U001347)

1.11. «Розробка стратегії розвитку Ренійського морського торговельного порта» (2005–2006 рр., № державної реєстрації 0106U000004)

1.12. «Стратегія розвитку порта Рені» (2005–2006 рр., № державної реєстрації 0105U001139)

Цільовій комплексній міждисциплінарній програмі наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища 2010-2021 рр.:

2.1.1. «Розробка стратегії розвитку річкового судноплавства України до 2015 р. за умови членства України в СОТ (розділ – «Внутрішній аналіз стану національного річкового судноплавства України на момент вступу до СОТ та проноз попиту на перевезення до 2015 року»)» (2008 р., № державної реєстрації 0109U003447)

2.1.2. «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (Одеська, Миколаївська, Херсонська області)» (I та II етапи)» (2009 р., № державної реєстрації 0109U004633). Відповідальний виконавець.

2.1.3. «Наукове супроводження проєкту Морської доктрини України в Раді національної безпеки та оборони України та Секретаріаті Президента України» (2009 р., № державної реєстрації 0109U007279)

2.1.4. «Розробка науково-методичних рекомен-дацій з підготовки проекту Закону України «Про морську політику України». Наукове супроводження процесу узгодження та подання до Кабінету міністрів України законодавчого акту (2009 р., № державної реєстрації 0109U007280).

2.1.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження та захисту природно-ресурсного потенціалу морського середовища від забруднення суднами (2020–2024 рр., № державної реєстрації 0120U103050)

2.2. Підтримки пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок:

2.2.1. «Удосконалення тарифної політики на морському транспорті та правила розробки тарифів і їх застосування» (2009 р., № державної реєстрації 0109U008901)

2.2.2. «Оптимізація зборів для підвищення ефективності використання нафто терміналу ОМТП» (01.06.2009–25.12.2009 рр., № державної реєстрації 0109U008161)

2.2.3. «Розробка стратегії розвитку річкового судноплавства України до 2015 р. за умовами членства у СОТ» (2008–2009 р., № державної реєстрації 0109U003447)

Міжнародне співробітництво з наукових досліджень, інноваційних розробок та у сфері забезпечення якості надання вищої освіти:

2.3.1. Проєкт технічної допомоги Європейського союзу Еразмус+ «Master in smart transport and logistics for cities»/ магістерська програма «Розумний транспорт і логістика для міст» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) : зовнішній експерт якості виконання проєкту, формування, моніторингу та оцінки якості навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової підготовки здобувачів в межах цього проєкту (термін виконання 01.10.2018–31.12.2021 рр.)

2.3.2. Міжнародний проєкт “Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова” (МІS ETC CODE 995) Спільної операційної програми “Румунія-Україна-Республіка Молдова” Європейського інструменту сусідства та партнерства (Проєкт зареєстрований у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 02.04.2014 р. за № 3002, перереєстрований 04.04.2017 р. за № 3002-03). Довідка № 22/278 від 20.02.2018 р.

Наукові інтереси:

Дослідження перспективних напрямів формуван-ня засад державної політики розвитку секторів національного транспортного комплексу, інтермо-дальних і мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів, методичних підходів до оцінки ефективності функціонування та інструментів підвищення рівня конкурентоспромож-ності транспортної інфраструктури як базового елементу розвитку ринку транспортних послуг в Україні; теорія та методологія інтегрованого розвитку «розумних» міст, механізмів реалізації пріоритетів сталого розвитку транспорту України.

Світлана Віталіївна підготувала 4 кандидати економічних наук (Рh – доктори філософії) та 1 доктора економічних наук за науковими напрямами спеціальностей: економіка та управління підприємствами; економіка та управління національним господарством; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, які успішно захистилися та отримали дипломи.

Продовжує керівництво здобувачами наукового ступеня доктора філософії за напрямами економічних спеціальностей. В даний час є керівником 3 здобувачів наукового ступеня.

Здійснює опанування дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів, докторів наук та докторів філософії.

Інша професійна діяльність:

Голова, вчений секретар, член спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Зовнішній міжнародний експерт з оцінки якості виконання міжнародного науково-освітнього проєкту (Україна, Італія, Грузія, Німеччина, Польща). Член редакційних колегій: збірника наукових праць «Економічні інновації», наукового журналу «Економіка. Екологія. Соціум».

Входить до складу членів громадської організації «Асоціація морських портів України “Укрпорт”», є авторкою науково-прикладних розробок та подання пропозицій до центральних органів законодавчої та виконавчої влади з питань розвитку морегосподарського комплексу України.

Гарант освітньо-наукової програми здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем PhD галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

Наукові праці:

Опубліковано понад 160 наукових праць, які включають 14 монографій, в т. ч. одноосібні.

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tCEmQEQAAAAJ%20ORCID%20ID:%200000-0001-9251-4014&user=pc0p1DMAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Ilchenko-4/stats

ORCID: 0000-0001-6924-2225

ResearcherID I-2908-2018 https://publons.com/researcher/1930941/svitlana-sv-ilchenko/

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55338905300

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Сертифікат учасника стажування “Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес-моделей в Україні” в рамках проєкту “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні”, проведеного в межах спільного проєкту Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” (108 годин), Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агентства з питань освіти «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні» №587138-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE, вересень – жовтень 2019 р. (всього 108 годин, у т.ч. аудиторна робота 32 години)
 2. Сертифікат підтвердження високого рівня знань англійської мови (Cambridge, 2017)
 3. У сфері забезпечення якості вищої освіти:

3.1. науково-педагогічне стажування «Украина-Болгария-Европейский Союз: современное состояние и перспективы» 24 вересня – 01 жовтня 2016 р., Варненський економічний університет (Болгарія, ЄС) (3,0 credit ECTS – 90 годин)

3.2. «Инновационные образовательные технологии: европейский опыт и его внедрение в подготовку специалистов по экономике и управлению», 15–19 серпня 2016 р., Wyższa szkoła biznesu – NationaL-Louis University (Poland) – (3,0 credit ECTS – 90 годин)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика оцінювання інтелектуального потенціалу як інструмент виявлення конкурентних переваг підприємства»: св-во. авт. права на твір c202100628 Україна. № ‎102561; заявл. 08.02.2021; реєстр. 16.02.2021. 16 с. (0,55 д.а.)

Іменний сертифікат, який підтверджує проходження підвищення кваліфікації за напрямом «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі» обсягом 0,5 кредитів ECTS (15 годин) (м. Люблін, Польща).

Свідоцтва про реєстрацію авторського права за темою: “Економічні чинники розвитку в Україні прогресивних транспортно-технологічних систем” (№ 47946 від 20.02.2013 р.)

Нагороди та відзнаки:

Державна відзнака Національної Академії Наук України за підготовку наукової зміни (Посвідчення від 21.05.2021 р. № 644); Грамота Президії Національної Академії Наук України за досягнення у вирішенні найважливіших проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю; Грамота Південного наукового центру НАН і МОН України;Грамота Одеської обласної державної адміністрації ; Грамота Голови Одеської обласної державної адміністрації; Грамота департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації; Грамота Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за особистий внесок у розвиток науки і вищої школи, плідну наукову діяльність, багаторічну сумлінну працю у сфері науки та освіти.

e-mail: ilchenko.svit@gmail.com

Рік заснування відділу – 1971 р.

Головним напрямком відділу є наукове забезпечення ефективного функціонування ринку транспортних послуг та використання національної транспортно-технологічної системи.

Наукові напрямки:

– методологія формування морської транспортної політики та транспортної забезпеченості економіки України;- методологія формування ефективного транспортного комплексу України як органічної складової європейської та світової транспортної систем;
– методологія формування та забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках транспортно-технологічних систем перевалки та перевезення вантажів;
– наукове супроводження розробки умов та правил зі спрощення організаційних та формальних процедур на шляху вільного просування товарів;
– наукове обґрунтування шляхів вирішення проблемних питань функціонування та розвитку транспортної системи України в умовах міжнародної інтеграції.

Історична довідка:

Відділ був створений у 1971 році, очолив його доктор технічних наук, професор Анатолій Ананійович Союзов. Під його керівництвом відбувалось становлення наукового колективу, формування наукової проблематики, основні напрями якої в той період були пов’язані з удосконаленням організації роботи флоту та дослідженням проблем організації морських контейнерних перевезень, що одержали розвиток на початку 70-х років. За редакцією професора А.А.Союзова наприкінці 70-х років видано підручник з організації та планування роботи морського транспорту.

Отримані науковцями відділу результати щодо формування сучасної національної морської транспортної політики дозволяють виділити певні етапи розвитку торгівельного мореплавання України. Його подальший розвиток буде пов’язаний з оптимізацією складу та структури флоту відповідно до майбутніх тенденцій і пропорцій міжнародних морських перевезень та технічних вимог, що забезпечить постійне поступове підвищення ефективності функціонування економіки України.

В сферу наукових інтересів вчених відділу входять також питання, пов’язані з іншими видами транспорту та сформованими на їх базі ТТС. Розроблено наукові основи економічних відносин, які повинні діяти між суб’єктами господарювання у цих сферах.

Відображені у наукових дослідженнях відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАН України розробки розкривають багатогранність наукових підходів до вирішення найскладніших проблем суспільства. Першочергового рішення потребує питання вибору шляху розвитку країни, який безумовно, повинен бути інноваційним. Використання наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій надасть можливість зростання ефективності національної економіки, побудови сучасного суспільства. При цьому саме наука є основою такого шляху, що відображується у великих інноваційних проектах, генеруванні ідей, які забезпечать високі темпи розвитку економіки, представленні інтелектуального капіталу, визначаючого рівень розвитку нації. У цій системі координат відділ ринку транспортних послуг, його науковці та провідні спеціалісти на протязі усіх років займають гідне місце та вносять безперечно вагомий вклад у формування та розвиток української держави.

За період існування відділу опубліковано більше 500 наукових праць, зокрема, 35 особистих та колективних монографій, 10 підручників та навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, захищено понад 80 кандидатських та докторських дисертацій по проблемам транспортної галузі та зв’язку.

На сьогодняшній час в відділі працюють 3 доктори (Ільченко С.В., Маслій Н.Д., Дем’янчук М.А.) та 3 кандидати економічних наук (Котенко С.В., Грищенко В.Ф., Грищенко І.В.).

Вчений секретар відділу Грищенко Ірина Володимирівна.

Науковці відділу

Доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу.

Освіта:

2008 р. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємства»;

2013 р. – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (Диплом ДК № 017742)

2021 р. – Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (Диплом ДД № 010730)

2020 р. – Доцент (Атестат АД № 004308).

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства зв’язку», 20.06.2013 р.;

«Збалансований розвиток телекомунікаційного підприємства в умовах цифрових трансформацій: теорія, методологія, практика», 27.11.2020 р.

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

 1. «Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств телекомунікаційної сфери» (№ державної реєстрації 0111U007495, термін виконання 2011 р.);
 2. «Розробка організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств» (№ державної реєстрації 0112U000011, термін виконання 2012 р.),
 3. «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (№ державної реєстрації 0110U007602, термін виконання 2013–2014 рр.);
 4. «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (№ державної реєстрації 0107U001146, термін виконання 2014, 2020 рр.);
 5. «Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання» (№ державної реєстрації 0115U003910, термін виконання 2015–2020 рр.);
 6. «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (№ державної реєстрації 0116U008360, термін виконання 2018 р.)
 7. «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (№ державної реєстрації 0116U006782, термін виконання 2018 р.);
 8. «In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity infrastructure in Kazakhstan» (учасник міжнародних проектів Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) United Nations, 2019 р.);

«In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity

 1. infrastructure in Kyrgyzstan» (учасник міжнародних проектів Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) United Nations, 2019 р.);
 2. «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти» (№ державної реєстрації 0121U111580, термін виконання з 2021 р.);

«Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентно-спроможності водного транспорту України» (№ державної реєстрації 0121U108151, термін виконання з 2021 р.).

Наукові інтереси:

фундаментальні та прикладні наукові дослідження з актуальних проблем соціально-економічного розвитку, зокрема економічні процеси сфери фінансів, банківської справи та страхування, економетричне моделювання, ІКТ, збалансований розвиток підприємств, глобалізації, інформатизації, фінансової та страхової екосистеми, інших економічних процесів різних сфер діяльності.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Розвиток страхової екосистеми України в умовах цифрових трансформацій, спеціалізація «Страхування», Дроздина Анастасія (2020-2021 н.р.)

Наукові праці:

Опубліковано понад 180 наукових праць, які включають 7 монографій, в т. ч. одноосібні, та 3 посібники.

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A3eJntYAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Maryna-Demianchuk

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3907-3464

ResearcherID https://webofknowledge.com/E-9646-2017

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211272775

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, кафедра економіки підприємства та корпоративного управління. Тема: Удосконалення розробки навчально-методичних матеріалів. Наказ ректора ОНУ імені І.І. Мечникова № 35-18 від 06.11.2013 р.
 2. Вища школа соціально-економічного розвитку у Пшеворську (Пшеворськ, Польща). Тема «Сучасні методи викладання економіки на освітньому ринку ЄС», 04.12.2018 – 04.03.2019 .
 3. Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України (м. Київ, Україна) з 17 по 21 травня 2021 р. за програмою проєкту «Весняна школа молодого науковця» (сертифікат № 0066) .
 4. Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України (м. Київ, Україна) з 25 по 29 серпня 2021 р. за програмою проєкту «Літня школа молодого науковця» (сертифікат № 0139);
 5. European Academy of Sciences and Research (м. Гамбург, Німеччина) 01 листопада 2021 р. за програмою курсу «Методи дослідження» (сертифікат № ХІ-12-190293846-21);
 6. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна) з 13 вересня по 7 листопада 2021 р. за програмою курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» (сертифікат від 08 листопада 2021 р.);
 7. Компанії «Clarivate Analytics» (м. Лондон, Великобританія) з 14 по 29 квітня 2020 р. за програмою онлайн-семінарів «Web of Science: система навігації у світі наукових публікацій», «Практичні рекомендації до публікації у міжнародних журналах» та «Ресурси Web of Science Group для вчених та журналів» (сертифікати); ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (м. Київ, Україна) 13 вересня 2020 р. за програмою онлайн-курсу «Академічна доброчесність».

Стипендіат конкурсу імені М.С. Грушевського (Наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 22.10.2012 р. №1135) . Стипендіат конкурсу молодих вчених імені Леона Калустьяна ОНУ імені І.І. Мечникова (2019, 2021 рр.).

e-mail: ma-demyanchuk@ukr.net

тел.: 38-068-334-29-34

Доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг,

Освіта:

2007 р. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємства»; 2012 р. – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (Диплом ДК № 004697) 2019 р. – Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (Диплом ДД № 009281) 2018 р. – Доцент (Атестат АД № 001103).

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Організаційно – економічні основи створення кластерної форми діяльності оператора поштового зв’язку», 07.07.2011 р.; «Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації: теорія, методологія, практика», 18.09.2019

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

 1. «Оптимізація бізнес-процесів Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (№ державної реєстрації 0110U004191, термін виконання 2010-2011 рр.);
 2. «Теоретичні та прикладні аспекти формування і розвитку поштового кластера на території Південного регіону» (№ державної реєстрації 0110U004798, термін виконання 2010-2011 рр.);
 3. «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (№ державної реєстрації 0110U007602, термін виконання 2010-2011 рр.);
 4. «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (№ державної реєстрації 0110U007602, термін виконання 2010-2015 рр.);
 5. «Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів» (№ державної реєстрації 0114U001554, термін виконання 2014-2018 рр.);
 6. «Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання» (№ державної реєстрації 0115U003910, термін виконання 2015-2020 рр.);
 7. «Методологія регіонального економічного розвитку» (№ державної реєстрації 0102U000369, термін виконання 2002-2015 рр.);
 8. «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (№ державної реєстрації 0107U001146, термін виконання 2006-2015 рр.);
 9. «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (№ державної реєстрації 0116U008360, термін виконання 2017-2018 рр.);
 10. «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (№ державної реєстрації 0116U006782, термін виконання 2016-2022 рр.);
 11. «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти» (№ державної реєстрації 0121U111580, термін виконання з 2021 р.);
 12. «Формування засад державної політики розвитку інтермодальних і мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів» (№ державної реєстрації 0118U000204, термін виконання 2019-2020 рр.)

«Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентно-спроможності водного транспорту України» (№ державної реєстрації 0121U108151, термін виконання з 2021 р.).

Наукові інтереси: фінанси, міжбюджетні відносини, розвиток інфраструктури, інтеграція, інтеграційні форми діяльності підприємств та інші економічні процеси та сфери діяльності на різних економічних рівнях.

Інша професійна діяльність:

 1. Голова Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації (від 10.11.2021 р.)
 2. Голова Ради молодих вчених Одеського національного університету імені І.І. Мечникова(протокол №1 від 08.06.2021 р.). http://onu.edu.ua/uk/science/rada-molodykh-vchenykh
 3. Член спеціалізованої вченої ради К 41.816.03 (наказ МОН України № 1428 від 15.11.2019 р.)
 4. Член редколегії наукового журналу «Честь і закон» (наказ Національної академії Національної гвардії України від 15.07.2021 р. № 605).
 5. Надає науково-консультаційні послуги з економічних та організаційних питань підприємствам

Член програмного комітету науково-практичного форуму «Digital reality» (13-19.09.2021 р., м. Одеса).

Наукові праці:

Опубліковано понад 180 наукових праць, які включають 13 монографій, в т. ч. одноосібні, та 2 посібники.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-3472-5646

Researcher ID: https://publons.com/researcher/U-6047-2018/

Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201065209

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=fRNlZZIAAAAJ&hl=ru

Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Maslii

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Університет менеджменту освіти, ІПО ІПП, свідоцтво 12 СПК 806161 від 11.02.2012 р. м. Донецьк. Кваліфікація: програма підготовки педагогічних працівників.
 2. Національний університет біоресурсів та природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво 12 СПК 865794 від 23.03.2012 р., м. Київ. Кваліфікаційна підготовка заступників директорів з навчально-виробничої роботи ВНЗ I-II рівнів акредитації.
 3. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2013, Одеса (Наказ № 399-18 від 12.02.13 р.)
 4. Стажування 2016 р. в м. Рига, Латвія в Латвійському університеті атомної фізики та спектроскопії звіт про стажування (Наказ № 605 – 18 від 18.03.2016). .
 5. Літня академія лідерства» 26-30 червня 2017 року м. Одеса .
 6. «Осіння школа науковця» 7 листопада 2017 року м. Одеса .
 7. З 16.04.2018 року по 27.04.2018 рік програма мобільності Erasmus + , Німеччина, м. Берлін, Вільний університет Берліну. Дослідження процесів фінансової децентралізації (Наказ №1468-18 від 15.06.2018 р.
 8. Системний підхід до гармонізації стандартів гарантія успіху європейських бізнес-моделей в Україні» у рамках спільного проекту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агентства з питань освіти «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні» № 587138-ЕРР -1- 2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. (м. Київ, Україна) Наказ № 2938-18 від 12.11.2019.

«Odessa Fellowship»: дослідження розвитку інтермодальних та мультимодальних перевезень вздовж Дунайського регіону (01.11.2021-01.29.2021 р., м. Регенсбург, Німеччина)

Нагороди та відзнаки: Грамота Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації (2009 р.) Почесна грамота Одеської обласна державна адміністрація (2012 р.) Почесні грамоти Одеського національного університету (2015, 2017 рр.) Стипендіат конкурсу молодих вчених Імені Калустьяна ОНУ ім. І.І. Мечникова (2018, 2020 рр.) Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 06.11.2020 року № 6) (2020-2022 рр.)

e-mail: masliy.natalia@gmail.com

тел.: +38-098-883-49-51

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг.

Освіта:

26.06.2014 р. отримала науковий ступінь «кандидат економічних наук».

31.10.2013 р. завершила навчання в аспірантурі за спеціальністю «08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на кафедрі управління СумДУ.

У 2005 р. закінчила Сумський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства. Диплом магістра з відзнакою.

У 2004 р. закінчила Сумський державний університет і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва за фаховим спрямуванням економіка підприємства. Диплом бакалавра з відзнакою.

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

15.04.2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Організаційно-економічні основи управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки» (науковий керівник: доцент Древаль О. Ю.).

Участь у науково-дослідних темах та проектах:

“Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності водного транспорту України” (номер державної реєстрації №0121U0108151)

“Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій в Україні” (номер державної реєстрації №0119U002418)

“Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації” (номер державної реєстрації 0115U001074);

“Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0212U006871);

“Еколого-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території” (номер державної реєстрації 0112U001300);

“Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері”(номер державної реєстрації 0110U007602);

“Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників економічного збитку від забруднення атмосферного повітря” (номер державної реєстрації 0108U000671);

Наукові інтереси:

Морський транспорт, внутрішній водний транспорт, підприємництво, конкурентоспроможність, безпека бізнесу, міжнародні економічні відносини, економіка природокористування.

Наукові праці:

Грищенко І. В. є автором більш ніж 77 особистих та колективних наукових праць, у т.ч. 6 колективних монографій, 30 статей у наукових фахових виданнях та наукових виданнях інших держав (з яких 3 статі реферується у наукометричних базах Scopus та Web of Science), 40 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Крім того, Грищенко І. В. у співавторстві підготувала 6 навчально-методичних праць, у т. ч. 1 підручник, 1 навчальний посібник, 2 конспекти лекцій та 2 методичні вказівки.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8801-3217

Researcher ID: https://publons.com/researcher/J-8527-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192368230

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kZJ5AYgAAAAJ&hl=uk

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Gryshchenko

Підвищення кваліфікації, стажування:

Міжнародна програма підвищення кваліфікації Innovative forms of modern education with use of Zoon and Moodle Platforms” з 26.07.2021 р. по 02.08.2021 р. (дисципліни: Державне управління та регулювання на водному транспорті, Безпека бізнесу). IBR LPNT, Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES №7416/2021, дата видачі 02.08.2021 р.

Міжнародна програма підвищення кваліфікації “The cloud storage service for the online studying on the example of Zoom platform” з 31.08.2020 р. по 07.09.2020 р. (дисципліни: Підприємництво, Інновації та економічний розвиток, Безпека бізнесу). IBR LPNT, Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES №1265/2020. Дата видачі 07.09.2020 р.

Сертифікат про володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2, сертифікат №000820122, дата видачі 21.11.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації СумДУ (дворічний інтенсивний курс англійської мови), Посвідчення №2785 від 29.09.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент» (модулі: Менеджмент організацій, Менеджмент витрат, Управління економічним потенціалом підприємства), Інститут розвитку міжнародної кооперації, м. Познань, Республіка Польща. Сертифікат №00003026 від 28.04.2017 р.

Курс навчання «Парус-Підприємство 7.40. CRM-модуль «Менеджмент і маркетинг», Сертифікат Корпорації ПАРУС №14527163 від 28.02.2013 р.

Нагороди та відзнаки:

Подяка «за високий рівень у керуванні студентською наукової роботою призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році» (23.03.2017 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році» (30.03.2016 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» у 2014/2015 навчальному році» (15.04.2015 р.)

e-mail: irina.v.info@gmail.com

Кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг.

Освіта:

У 2013 р. отримав вчене звання «доцент» за кафедрою управління Сумського державного університету.

У 2010 р. отримав науковий ступінь «кандидат економічних наук».

У 2005 р. завершив навчання у аспірантурі за спеціальністю «08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» на кафедрі управління СумДУ.

У 2002 р. закінчив Сумський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. Диплом магістра з відзнакою.

У 2001 р. закінчив Сумський державний університет і отримав базову освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію бакалавра з менеджменту організацій. Диплом бакалавра з відзнакою.

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

У грудні 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Організаційно-економічні основи екологізації експортно-імпортних операцій» (науковий керівник: проф. Жулавський А.Ю.)

Участь у науково-дослідних темах та проектах:

“Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності водного транспорту України” (номер державної реєстрації №0121U0108151)

“Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій в Україні” (номер державної реєстрації №0119U002418)

“Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації” (номер державної реєстрації 0115U001074);

“Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону” (номер державної реєстрації0212U006871);

“Еколого-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території” (номер державної реєстрації 0112U001300);

“Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві” (номер державної реєстрації GP/F27/24-2010);

“Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері” (номер державної реєстрації 0110U007602);

“Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників економічного збитку від забруднення атмосферного повітря” (номер державної реєстрації 0108U000671);

“Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу України” (№державної реєстр. 0103U000764);

“Теоретичні і методологічні основи економічної оцінки ресурсного потенціалу території” (№державної реєстр. 0100U003225)

Наукові інтереси:

Морський транспорт, внутрішній водний транспорт, підприємництво, конкурентоспроможність, безпека бізнесу, міжнародні економічні відносини, економіка природокористування.

Наукове керівництво студентами-учасниками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

2016/2017 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом першого ступеня, Наказ МОН № 1038, від 14.07.2017 р.;

2015/2016 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом першого ступеня, Наказ МОН № 859, від 20.07.2016 р.;

2015/2016 навчальний рік, напрям «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», Диплом третього ступеня, Наказ МОН №859 від 20.07.2016 р.;

2014/2015 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом третього ступеня, Наказ МОН №756 від 13.07.2015 р.;

2012/2013 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом першого ступеня, Наказ МОН № 847, від 26.06.2013 р.;

2010/2011 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом першого ступеня, Наказ МОН № 666 від 29.06.2011 р.;

2009/2010 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом другого ступеня, Наказ МОН №679 від 07.07.2010 р;

2009/2010 навчальний рік, напрям «Економіка природокористування», Диплом другого ступеня, Наказ МОН №679 від 07.07.2010 р.;

2008/2009 навчальний рік, напрям «Менеджмент», Диплом третього ступеня, Наказ МОН №498 від 10.06.2009 р.;

2007/2008 навчальний рік, третє місце на VIII Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт з напряму підготовки «Менеджмент», 26.09.2008 р.

Наукові праці:

Грищенко В. Ф. є автором більш ніж 113 особистих та колективних наукових праць, у т.ч. 7 колективних монографій, 37 статей у наукових фахових виданнях та наукових виданнях інших держав (з яких 5 статей реферується у наукометричних базах Scopus та Web of Science), 69 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Крім того, Грищенко В. Ф. у співавторстві підготував 10 навчально методичних праць, у т. ч. 3 підручника та 1 навчальний посібник.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0009-605X

Researcher ID: https://publons.com/researcher/J-8480-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006711700

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1mCzJcoAAAAJ&hl=uk

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Gryshchenko

Підвищення кваліфікації, стажування:

Міжнародна програма підвищення кваліфікації “Innovative forms of modern education with use of Zoon and Moodle Platforms” з 26.07.2021 р. по 02.08.2021 р. (дисципліни: Державне управління та регулювання на водному транспорті, Безпека бізнесу). IBR LPNT, Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES №7417/2021, дата видачі 02.08.2021 р.

Міжнародна програма підвищення кваліфікації “The cloud storage service for the online studying on the example of Zoom platform” з 31.08.2020 р. по 07.09.2020 р. (дисципліни: Підприємництво, Інновації та економічний розвиток, Безпека бізнесу). IBR LPNT, Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES №1264/2020. дата видачі 07.09.2020 р.

Сертифікат про володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2, сертифікат №000820121, дата видачі 21.11.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації «Академічне письмо у дистанційному навчанні (англійська мова)», Посвідчення №2773 від 30.06.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент» (модулі: Основи підприємництва, Економіка підприємництва, Безпека бізнесу), Інститут розвитку міжнародної кооперації, м. Познань, Республіка Польща. Сертифікат №00003025 від 28.04.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання», Свідоцтво ПК №05408289/0617-17 від 26.01.2017 р.

Стажування у ТОВ «Глобал-Трейд-С», тема: «Безпека бізнесу: організаційно-правові основи». Посвідчення №2059 від 25.03.2013 р.;

Курс навчання «Парус-Підприємство 7.40. CRM-модуль «Менеджмент і маркетинг», Сертифікат Корпорації ПАРУС №14527164 від 28.02.2013 р.

Нагороди та відзнаки:

Подяка «за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році» (23.03.2017 р.);

Подяка «за високий рівень у керуванні студентською наукової роботою призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році» (23.03.2017 р.);

Грамота «за вагомий особистий внесок в організацію науково-педагогічної діяльності та з нагоди 25-річчя вищої економічної освіти на Сумщині» (25.05.2016 р.);

Подяка «за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі секції «Антикризове управління та інформаційні системи у менеджменті» у складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році» (30.03.2016 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році» (30.03.2016 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» у 2014/2015 навчальному році» (15.04.2015 р.);

Грамота Міністра освіти і науки, молоді та спорту України «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у з напряму «Менеджмент» у 2010/2011 навчальному році» (Наказ № 666 від 29.06.2011 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою студентів-переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у з напряму «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» у 2009/2010 навчальному році» від 23.03.2010 р.

Грамота Голови Президії НМК з менеджменту і адміністрування «за керівництво випускною роботою, що виборола ІІІ місце на 8-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт з напряму підготовки «Менеджмент» від 26.09.2008 р.

e-mail:

v.f.gryshchenko@gmail.com

Кандидат технічнчних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг.

Освіта:

Одеський інститут холодильної промисловості, 1976 р. (Диплом  Я № 781151);

Кандидат   технічних   наук з 1985 р. (Диплом  ТН № 085549);

Старший науковий співробітник з 1990 р. (Атестат СН № 063720);.

Доцент з 2012 р. (Диплом 12ДЦ № 032749)

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

«Застосування суміші Не-R13 для підвищення ефективності гелієвих рефрижераторів великої холодопродуктивності», 1985 р.

Участь у науково-дослідних темах та проєктах:

За період 2019–2021 рр. – виконавець низки НДР:

1.1. «Інституціонально-економічні механізми забезпечення конкурентно-спроможності водного транспорту України» (термін виконання 01.01.2021–31.06.2023 рр.)

1.2. «Формування засад державної політики розвитку інтермодальних і мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів» (№ державної реєстрації 0118U000204, термін виконання 01.01.2018–31.12.2020 рр.)

1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження та захисту природно-ресурсного потенціалу морського середовища від забруднення суднами (2020–2024 рр., № державної реєстрації 0120U103050)

Наукові інтереси: Математична формалізація технічних, технологічних та економічних процесів, зокрема в транспортній галузі; пошук оптимальних рішень для процесів в складних системах; математичні методи прогнозування; теорія, методологія та алгоритми інтегрованого розвитку інтелектуальних технологій

Наукові праці:

Опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, які включають 4 монографії. у тому числі і одноосібні; участь у виставці CeBIT-2017 (Centrum der Büro- und Informationstechnik), Ганновер, Німеччина;  18 авторських свідоцтв та патентів; 15 статей у наукових фахових та міжнародних виданнях; 12 доповідей – тез наукових конференцій; 2 учбових посібника та інш.

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HzYjvssAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sergiy-Kotenko/stats

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2977-095X

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Сертифікат Центру електронної інформації ООН для керівників місцевих органів влади та ділових кіл України, 2001 рік, грудень 2001

2. Сертифікат про вивчення питань кадрової політики, оформлення кредитів, маркетингу, комп’ютерних систем, Міннеаполіс, Міннесота, США, березень, 1997

e-mail: kotenko_ua@yahoo.com