ЄРМАКОВА Ольга Анатоліївна

Завідувачка відділу, доктор

економічних наук, професор

Завідувачка відділу, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник та вчений секретар відділу розвитку регіональних економічних систем, голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України».

В 2007 р. закінчила з відзнакою Одеський національний економічний університет та отримала ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація «Економіст». В системі Національної академії наук України працює з 2007 року. В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на базі кластерної моделі» та отримала ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». В 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади формування регіональної інноваційної політики в умовах глокалізації» та отримала ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Наукову роботу Єрмакова О.А. поєднує із викладацькою діяльністю в Одеському національному економічному університеті на кафедрі Міжнародних економічних відносин, бере участь у підготовці наукових кадрів та у підвищенні їх кваліфікації.

Сфера наукових інтересів: регіональна інноваційна політика, економічні кластери, конкурентоспроможність регіону / підприємства, стратегування соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів, зовнішньоекономічна діяльність регіонів, транскордонне співробітництво, Українське Причорномор’я, Українське Придунав’я. В рамках своєї професійної діяльності приймала участь у розробці близько 20 бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, зокрема, таких як:

– «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)» (номер держреєстрації 0118U100246, 2018-2019 рр.) (науковий керівник);

– «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я» (номер держреєстрації 0114U004455, 2014-2016 рр.) (відповідальний виконавець);

– «Формування сприятливого інституціонального середовища соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я)» (номер держреєстрації 0116U008689, 2017-2019 рр.) (відповідальний виконавець);

– «Забезпечення регіонального економічного розвитку та співробітництва в умовах реформування місцевого самоврядування» (номер держреєстрації 0119U002419, 2019-2021 рр.) (відповідальний виконавець);

– «Стратегування стійкого розвитку об’єднаної територіальної громади (на прикладі об’єднаної Визирської громади Лиманського району Одеської області)» (договір № 1/17 від 01.04.2017) (відповідальний виконавець).

Приймала участь у розробці стратегічних планів підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста Одеси, Одеської агломерації та Придунайського субрегіону, стратегій соціально-економічного розвитку 14 сіл Лиманського району Одеської області, проєкту Стратегії інноваційного розвитку Одеської області. Здійснювала аналітичні дослідження на замовлення вітчизняних металургійних, машинобудівних та виноробних заводів щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Затребуваність досліджень Єрмакової О.А. підтверджена численними відгуками від центральних та регіональних органів влади, міжнародних та громадських організацій, суб’єктів господарювання.

Активно займається громадською діяльністю, вирішенням проблем наукової молоді та координацією досліджень з іноземними партнерами в складі Ради молодих вчених ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», з 16.11.2021 р. є головою ради.

Експертна робота та співробітництво із міжнародними організаціями:

– участь в робочій групі з розробки Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського економічного субрегіону 2012-2022 рр. в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США (USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»;

– експерт проєкту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» в рамках Спільної операційної програми Європейського інструменту сусідства і партнерства «Україна – Румунія – Республіка Молдова 2007-2013»;

– експерт проєкту «Danube-Inco.Net» Сьомої рамкової програми Європейського Союзу, орієнтований на пріоритети Європейської стратегії для Дунайського регіону, 2014-2016 рр.;

– експерт проєкту «Розвиток Українсько-Молдавського транскордонного виробничо – науково – освітнього кластера з переробки вторинних продуктів виноробства» в рамках грантової програми EaPTC – Територіальне співробітництво країн Східного партнерства, 2018‑2019 рр.;

– експерт проєктів «Сприяння підприємництву другого шансу в Дунайському регіоні» та «Мобілізація фінансових ресурсів задля позитивних соціальних змін в Дунайському регіоні» в рамках Європейської Дунайської транснаціональної програми Interreg, 2018-2021 рр.;

– наукове співробітництво з такими міжнародними організаціями, як Організація економічного співробітництва і розвитку, Міжнародна фінансово-аналітична організація «Edmond de Rothschild Group», Японська асоціація по торгівлі з новими незалежними державами РОТОБО, Арабський союз чавуну та сталі;

– член Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (2016-2020 рр.);

– експерт Національного фонду досліджень України (2021 р.);

– член редакційних колегій українських та міжнародних наукових журналів та збірників наукових праць: «Asian Journal of Business and Management» (2013-2016 рр.), «Innovative Economics and Management» (2021 р.), «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» (з 2020 р.), «Економічні інновації» (з 2020 р.), є рецензентом науково-практичного журналу НАН України «Наука та інновації», що входить до наукометричних баз Web of Science та Scopus (з 2021 р.).;

– член Національної спілки журналістів України (з 2020 р.);

– член Регіональної координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при голові Одеської обласної державної адміністрації (з 2021 р.).

Наукові та навчально-методичні праці: Єрмакова О.А. є автором понад 150 наукових праць, у тому числi 3 одноосібні монографії («Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі» (2011 р.), «Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення» (2014 р.), «Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів» (2017 р.)), 26 колективних монографій, 9 навчальних посібників, 62 статті, зокрема в Японії, Сирії, Великобританії, Болгарії, Польщі, Литві, Румунії, Молдові, Грузії, а також 7 публікацій в наукометричних базах Web of science та Scopus. Активно виступає у ЗМІ з обговорення науково-практичних проблем у сфері економіки.

Підвищення кваліфікації: неодноразово проходила стажування за кордоном, зокрема в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславскі», Технічному університеті Габрово, Болгарія, Східноєвропейському центрі фундаментальних досліджень в Празі, Чехія, Вищій Школі Економіки у м. Білосток, Польща, Організації економічного співробітництва і розвитку, Париж, Франція. Має Кембріджський сертифікат із просунутого знання англійської мови – Cambridge Certificate in Advanced English (рівень С1).

Нагороди та відзнаки: почесні грамоти з місця роботи, Президії Національної академії наук України, Одеської міської ради, Одеської обласної державної адміністрації, Подяка Міністерства освіти і науки України. В 2015 р. стала лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково‑технічних розробок, також була стипендіатом Національної академії наук України (2010-2012 рр.) та Президента України (2016-2017 рр.), має Почесну відзнаку Одеського міського голови «Подяка» (2010 р.), відзнаку Національної академії наук України для молодих учених «Талант, Натхнення, Праця» (2020 р.).

Посилання на наукові профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9815-3464.

Researcher ID (WоS): – http://www.researcherid.com/rid/P-8673-2014.

Scopus Author ID: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36052789900.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=g3AsR90AAAAJ&hl=ru .

НАН України: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000004187.

Email: impeer@ukr.net

У 1971році був створений відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів. Наукова діяльність пов’язана з розробкою методології господарського освоєння ресурсів морського середовища та підвищення економіко-екологічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, забезпечення економіко-екологічної безпеки приморських регіонів.

Наукові напрямки:

 • теоретичні і прикладні основи формуван-ня системи інтегрованого управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю з метою підвищення соціально-економічної ефективності використання природних ресурсів приморських регіонів і континентального шельфу України;
 • методологічні і методичні основи формування економіко-екологічного прогнозування соціально-економічного розвитку, ресурсно-екологічних трансформацій, природно-техногенних кризових ситуацій;
 • методологічні и методичні проблеми формування теорії та практики антикризового управління природокористуванням;
 • теоретичні і прикладні питання формування і реалізації механізмів забезпечення економіко-екологічної національної та міжнародної безпеки господарської діяльності в приморських регіонах і на акваторіях морів і океанів – важливих елементів виживання людства та природної спадщини.

Основні завдання:

Основним завданням Відділу є проведення фундаментальних досліджень та прикладних розробок, спрямованих на поглиблення теоретико-концептуальних, методологічних та прикладних засад вирішення економіко-екологічних проблем та забезпечення сталого розвитку природно-господарських систем приморських регіонів.

Відділ здійснює наукові дослідження згідно тематичного плану Інституту за такими науковими напрямами:

 • теоретичні і прикладні засади економічного забезпечення збереження, відновлення, раціонального використання та відтворення природних ресурсів в приморських регіонах;
 • формування інноваційного середовища задля забезпечення сталого розвитку приморських регіонів;
 • інституціональне та організаційно-економічне забезпечення розвитку природно-господарських систем приморських регіонів на засадах сталості та інноваційності;
 • екологобезпечне економічне освоєння морських та прибережних екосистем як чинник сталого розвитку приморських регіонів.

Історична довідка:

У 1971 році, через рік після організації Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, було створено відділ економіки моря і Світового океану (з січня 1992 р. – економіко-екологічних проблем приморських регіонів), який очолив д.е.н., проф., член-кореспондент М.Т. Мелешкін.

Створення відділу такого профілю було здійснено вперше в СРСР і обумовлено новими факторами – викликами другої половини ХХ століття, пов’язаними з новими тенденціями освоєння природних ресурсів Світового океану, а саме:

– в 1971 році Генеральна Асамблея ООН оголосила період з 1971 по 1980 роки океанологічним десятиріччям (резолюція 2427-ХХIII), підкреслюючи зростаюче значення Світового океану у житті людства на найближчі десятиліття;

– в 1960-1970 -ті роки в Україні почала бурхливо розвиватись морська наука (вперше були створені Морський гідрологічний інститут АН УРСР, Севастопольська біологічна станція в складі Інституту біології південних морів АН УРСР, в м. Одесі та м. Севастополь були створені філії Державного океанографічного інституту та ін.);

– в Українському Причорномор’ї почали інтенсивно розвиватись морський транспортний комплекс (з’явилися нові морські порти Іллічівськ, Південний, Білгород-Дністровський, Усть-Дунайськ) і суднобудівні підприємства (у Миколаєві, Херсоні, Керчі, Севастополі, Феодосії);

– Чорноморський флот, що базувався в портах України, перетворився на одну з найпотужніших військово-морських структур в Європі.

Основним напрямком роботи відділу з моменту його створення був пошук шляхів і напрямків найбільш раціонального використання природних ресурсів морів і океанів з урахуванням необхідності їх відтворення; рішення економіко-екологічних проблем взаємодії процесів економічного розвитку і навколишнього середовища, у т.ч. таких, як підвищення народногосподарської ефективності господарської діяльності в приморських регіонах України; вирішення завдання запобігання забруднення Чорного моря континентальними скидами шляхом прогнозування його стану.

У різні роки в відділі працювали і працюють такі вчені, як Д.М. Толмазін, М.А. Розенгурт, О.В. Живицький, Н.Г. Ковальова, Р.О. Крижановський, С.К. Харічков, В.І. Моцаренко, Т.П. Галушкіна, Л.Л. Круглякова, Е.О. Доманюк, В.Б. Дроздов, О.М. Громова, В.М. Степанов , Н.І. Хумарова, В.О. Дергачов, В.В. Літовченко, І.Л. Літовченко, Н.М. Андрєєва, Л.Є. Купінець, О.Є. Рубель, О.О. Фесенко (Чуприна), В.І. Золотов, С.Г. Дем’яненко (Шунтова), Є.С. Пак, А.М. Медяная.

За час функціонування відділу було надруковано більше 100 фундаментальних наукових монографічних робіт, підготовлено 5 докторів та понад 30 кандидатів наук, які успішно використовують свій науковий потенціал у вирішенні актуальних економіко-екологічних проблем приморських регіонів. Науковий потенціал відділу розвивають 4 доктори (Андрєєва Н.М., Купінець Л.Є., Степанов В.М., Рубель О.Є.) та 1 кандидат економічних наук (Тютюнник Г.О.).

Вчений секретар відділу Тютюнник Ганна Олексіївна.

Науковці відділу

Доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Інституту. В інституті працює з 2008 року.

Закінчила Одеський національний політехнічний університет (спеціальність – економіка та управління у машинобудуванні) та аспірантуру Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (спеціальність – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Кандидатську дисертацію захистила у 1997 році на тему “Організаційні та економічні інструменти забезпечення ресурсно-екологічної безпеки промислово-транспортних комплексів”.
У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему “Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності”.
Наукову роботу Андрєєва Н.М.поєднує із викладацькою діяльністю в Одеському національному економічному університеті, здійснює підготовку аспірантів та здобувачів на отримання вченого ступення кандидата та доктора економічних наук. Є головою Вченої Ради Д 41.177.01

Підвищення кваліфікації : Вища школа бізнесу та підприємництва, м.Островець Польща, 2017р. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, м. Ріга, Латвія, 2017 рік; Вища школа соціології та економіки (Higher School of Social and Economic), м. Пшеворськ, Польща, 2018 рік, Люблінський Парк Наукових технологій (Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego), м. Люблін, Польща, 2020, 2021 рік;

За період наукової діяльності приймала участь у 73 конференціях, з яких 43 – міжнародних. Приймала участь в експертному оцінюванні міжнародного проекту ПРООН «Інтеграція положень Конвенцій РІО в національну політику України»), у реалізації міжнародних наукових проектів: «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (МІS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова» 2015 -2017 р.р.; «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики» (REED BASE) (2016-2019 р.р.); «Danube S3 Cluster» в рамках програми «Дунайська транснаціональна компанія» (Danube S3 Cluster – Transnational Cooperation of Clusters active on Agro-Food, based on Smart Specialization Approach in Danube region project in a framework of Danube Transnational Programme of as an Senior Partner) (REED BASE) (2018-2021 р.р.). Академік Академії економічних наук України (2019 рік). Член Об’єднання Маркетологів України. Робота науковця відзначена за освітню та дослідницьку роботу грамотами Міністерства освіти і науки України, Одеської ОДА, Одеської обласної ради і мера міста Одеси.Наукові інтереси: стратегічний та екологічний маркетинг; інвестиційно-інноваційна політика на державному, регіональному та локальному рівнях; «зелена» економіка та логістика; екологізація секторального та регіонального розвитку національної економіки; сталий розвиток та теорія формування соціо-еколого-економічних систем.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт (кількість, шт)

результати наукової діяльності за весь період наукової діяльності висвітлено у 275 наукових працях, з яких: 2 одноосібні монографії, 11 монографій (у співавторстві), 56 розділів у 21 колективній монографії, 7 брошур, 120 статей у наукових фахових та міжнародних виданнях, 73 доповідей тез наукових конференцій, 2 конспекти лекцій, 2 учбових посібника та інш.

Посилання на профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_-rS5pUAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0002-9960-559X

http://www.researcherid.com/rid/O-2898-2015

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57211297805&partnerID=MN8TOARS

https://publons.com/researcher/2339819/natalya-andryeyeva/

Доктор економічних наук, професор, гарант спеціальності 051 «Економіка»

Область наукових інтересів: проблеми формування систем інтегрованого управління природокористуванням, забезпечення економіко-екологічної безпеки, комплексне освоєння природно-ресурсного потенціалу приморських регіонів та континентального шельфу, економічне регулювання раціонального природокористування в секторах національної економіки, теорія і методологія продовольчо-екологічної безпеки, екологізація секторів національної економіки, управління процесами екологізації

Науково-дослідна робота: за період 2015-2020 – керівник та відповідальний виконавець 6-ти НДР. №: 3.1.8.48/Б «Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки», №: 3.1.8/57Б «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки Українського Причорномор’я», №: 3.1.8.62/Б «Методологія формування системи управління екологізацією секторів економіки», тощо.

Автор фундаментальних монографій і наукових статей: опубліковано більше 200 наукових праць в числі яких 20 монографій, в т.ч. 2 особистих, 1 – з одним співавтором, за період 2015 – 2020 рр. брала участь у 45 конференціях з яких 30 – міжнародних.

Експертна діяльність.Член спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Офіційний міжнародний експерт ООН проектів ПРООН в Україні

Офіційний експерт МОН з формування пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку

Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти (з жовтня 2021 р.)

Член редакційної колегії: збірника наукових праць (категорії Б) «Економічні інновації»; науково-періодичного видання «Економіка харчової промисловості», включеного до Переліку наукових фахових видань України, збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса).

Громадська робота: Голова профспілкового комітету Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, член Центрального комітету профспілки працівників Національної Академії Наук України.

Робота у закладах освіти: досвід педагогічної роботи з 1992 р., зокрема в Одеському Національному економічному університеті (кафедра економіки підприємства) та в Центрі післядипломної освіти при ОНЕУ, Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) (кафедра управління бізнесом), Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ) (економічної та фінансової політики). Неодноразово обиралась головою державної екзаменаційної комісії (Одеський національний політехнічний університет, Одеський торговельно-економічний інститут, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеський державний екологічний університет)

Науково-педагогічне стажування:

1.Сертифікат учасника тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти в рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті». Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова. Березень 2019 р.

2.У сфері забезпечення якості вищої освіти Купінець Л.Є. Місце стажування: республіка Польща, IBR/Instytut badawczo-Rozwojowy – LPNT/Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Lublin Термін стажування: з 10. 08. 2020 – 17.08 2020 року (Certificate ES№0626/2020 від 17.08.2020)

3.Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM». Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) – 15 березня – 22 березня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща) Організатор – Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. (Certificate ES№5497/2020 від 22.03.2021)

Монографії, розділи в монографіях, статті

 1. Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки:монографія / Купінець Л.Є., Степанов В.М., Андрєєва Н.М. та інш. НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2017., 655с.
 2. Екологобезпечний розвиток секторів економіки: загрози, ризики, заходи попередження. Монографія. За наук.ред. академіка НАН України, д.е.н., професора Буркинського Б.В., д.е.н., професора Купінець Л.Є. – Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2019. – 400 с.
 3. Ідеологія «зеленого» зростання національної економіки: теорія, інституційний базис, інструменти: монографія / Галушкіна Т.П., Купінець Л.Є. Жаліло А.Я та інш.. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2013. – 214 с.
 4. Купинец Л.Е. Информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом / Л.Е. Купинец // Економічні інновації: «Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: природокористування, рекреація та туризм». – №44. – 2011. – С.134-145. 5.Методологічні засади дослідження процесів екологізації секторів національної економіки [Електронний ресурс] / Л.Є. Купінець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 160-169. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.htmlЖурнал
 1. Купінець Л.Є. Політика міжнародного екологічного співробітництва: системне визначення та реалізація [Електронний ресурс] Ефективна економіка. – 2016.- №5 Режим доступу до журн.:

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2016

 1. Купінець Л.Є, Шершун О.М. Методичний підхід до діагностики результативності податкового регулювання екологізації економіки/ Л.Є. Купінець, О.М. Шершун ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 56 с.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Почесна відзнака Одеського міського голови «Трудова слава» Грамота Президії Національної Академії Наук України, Грамота Південного наукового центру НАН і МОН України,Грамота Одеської обласної державної адміністрації,Грамота Голови Одеської обласної державної адміністрації;Грамота Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації,Грамота Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону,Грамота Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за особистий внесок у розвиток науки і вищої школи, плідну наукову діяльність, багаторічну сумлінну працю у сфері освіти.

Профіль НПП

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=tCEmQEQAAAAJ

ORCID – 0000-0001-9251-4014

ResearcherID (WоS) – AAI-7834-2021

https://publons.com/researcher/4320384/larysa-kupinets/

Scopus Author ID – 57222103449
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222103449&eid=2-s2.0-85101444144

Researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Larysa-Kupinets

Кандидат економічних наук, науковий співробітник, вчений секретар відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів, член Ради молодих вчених. Працює в системі Національної Академії наук України з 2014 р. З травня 2014 р. до лютого 2018 р. працювала інженером І категорії. З 2018 р. по 2019р. – на посаді молодшого наукового співробітника відділу економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, з 2020 р. по 2021 р. – науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування, з 2021 р. – науковий співробітник, Вчений секретар відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів (нова назва: «Відділ економіко-екологічних досліджень розвитку приморських регіонів»

У 2012 р. закінчила Одеський державний аграрний університет кваліфікація бакалавра за спеціальністю «Геодезія, картографія, землеустрій» (диплом з відзнакою). 2013 р. Одеський державний аграрний університет кваліфікація магістра за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» (диплом з відзнакою). 2015 р. Одеський державний аграрний університет кваліфікація спеціаліста зі спеціальності «Облік та аудит».

У 2013 році поступила до аспірантури Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. У 2018 Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економіко-організаційне забезпечення концентрації екологічно чистих сільськогосподарських земель». З 2018 по 2020 роки була стипендіатом Президії Національної академії наук України.

Наукові інтереси Тютюнник Ганни Олексіївни концентруються у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, зокрема багато уваги приділяється питанням щодо екологоорієнтованого використання природних ресурсів, зокрема на контексті «зеленого зростання», розвитку інклюзивної економіки, економіки вражень та впровадженні Цілей Сталого Розвитку.

За час роботи в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Тютюнник Г.О. займалася науково-дослідною та організаційною роботою, приймала участь в бюджетних науково-дослідних роботах. Брала участь у міжнародних проектах, зокрема:

1) «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995), Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013»;

2) «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики (REED BASE) (№ 76845);

3) Danube S3 Cluster DTP2-004-1.1: приймала участь у приймала участь у зборі та обробці інформації щодо моніторингу інновацій в аграрному та земельному секторі та наданні пропозицій;

4) MARLITER BSB 138 «Покращення онлайн доступу громадськості до даних моніторингу стану навколишнього природного середовища та інформаційних інструментів для підтримки співпраці в Чорноморському басейні щодо скорочення забруднення морським сміттям»), що фінансується Спільною операційною програмою Чорноморського басейну на 2014-2020 роки.

Теоретичні узагальнення, методологічні положення, висновки і практичні рекомендації, запропоновані Г. О. Тютюнник, є апробованими на 49 міжнародних та вітчизняних наукових конференціях і знайшли відображення у 99 наукових працях, з яких 8 є колективними монографіями, 1 авторська монографія, 4 брошури, 34 статтями (в т.ч. в базі даних Scopus (2). Приймала участь у підготовці міжнародного семінару «The 4th Entrepreneurial Discovery Focus Group – Market Intelligence in Clusters» в рамках проекту Danube S3 Cluster DTP2-004-1.1, «Національного тренінгу по управлінню морським сміттям» в межах Проєкту «MARLITER».

Тютюнник Г.О. захистила сертифікат Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3). В 2021 році рекомендовано на посаду викладача «Економічні механізми управління землекористуванням» (Economic mechanisms of land use management) на англійській мові для іноземних аспірантів. Пройшла підвищення кваліфікації, курси: 2013 – Ландшафтний дизайн (Технологія успіху); 2021 – UX/UI дизайн (Школа веб-дизайну Shendrikov Education)

Тютюнник Г.О. за плідну та сумлінну працю, значні наукові досягнення та високий професіоналізм нагороджено Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, ІПРЕЕЕД HAH України (2018 р.), Південного наукового центру HAH і МОН України (травень 2019 р).

Доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів.

У 1963 р. закінчив Далекосхідний політехнічний інститут, кораблебудівний факультет (спеціальність – інженер-кораблебудівник) – м. Владивосток. Працював на суднобудівних підприємствах м. Владивостока та Севастополя.

У 1968 р. розпочав наукову діяльність у сфері океанології в Інституті біології південних морів АН України (м. Севастополь).

У 1972 р. захистив у Ленінградському гідрометеорологічному інституті кандидатську дисертацію на тему «Дослідження стратифікованих течій у протоках типу Босфор».

З 1974 р. і досі працює в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).

У 1987 р. захистив у Раді продуктивних сил НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економіко-екологічні проблеми приморських регіонів» за спеціальністю «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища». У 1996 р. отримав звання професора.

Працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача відділу економіко-екологічних проблем Світового океану, заступника директора інституту з наукової роботи (з 1992 по 2008 рр.). З 2009 р. працює на посаді головного наукового співробітника у відділі економіко-екологічних проблем приморських регіонів (відділ економіко-екологічних досліджень розвитку приморських регіонів) головного наукового співробітника.

Є автором понад 300 опублікованих праць, у тому числі понад 25 монографій (з них 5 одноосібних монографій).

Наукові інтереси: економіко-екологічні проблеми морегосподарської діяльності, теорія стійкого та нестійкого розвитку економіко-екологічних систем, управління екологізацією економіки, методологія пізнання складних явищ та процесів, пов’язаних із нелінійністю, ризиками, розвитком штучного інтелекту.

В системі Національної Академії наук України Шершун О. М. працює з 2018 року. З квітня 2021 року працює на посаді молодшого наукового співробітника відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Інституту ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

У 2016 році закінчила Одеський державний екологічний університет та отримала ступінь бакалавра за спеціальністю «Екологія» (диплом з відзнакою).

У 2018 році закінчила Одеський державний екологічний університет та отримала ступінь магістра за спеціальністю «Екологія» (диплом з відзнакою).

У 2020 році отримала другу вищу освіту в Одеському державному екологічному університеті за спеціальністю «Економіка» (диплом з відзнакою).

З 2019 року навчається в аспірантурі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, працює над дисертацією «Організаційно-економічний механізм формування інформаційного забезпечення природоохоронного управління».

Головні напрями наукових досліджень Ольги Миколаївни сконцентровані у галузі державних статистичних спостережень з питань стану навколишнього природного середовища, а також у сфері діагностики інституціонального та інформаційного забезпечення екологічного оподаткування та інвестиційно-інноваційної політики природокористування.

За коротку наукову діяльність результати досліджень Ольги Миколаївни знайшли відображення в більш ніж 25-ти опублікованих наукових працях.

Шершун О. М. виконує науково-організаційні та громадські роботи, в тому числі являється членом комісії із соціального страхування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, а також секретарем тендерного комітету Інституту. Також приймала участь у 3-ох бюджетних науково-дослідних роботах та розробці Стратегії розвитку Визирської сільської територіальної громади до 2030 року.

На постійній основі займається забезпеченням видавничої діяльності відділу, під її технічним керівництвом вийшло 8 друкованих видань.

За активну, сумлінну та плідну працю у 2018 році була нагороджена грамотою Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, а з 2020 року являється стипендіатом Президії Національної академії наук України.

Доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Інституту. В інституті працює з 2001 року.

Доктор економічних наук Рубель О.Є. здійснив значний вклад в розвиток неоінституційної теорії економіки природокористування, розвитку економіко-екологічного забезпечення раціонального природокористування. Має 220 публікацій, з них 204 наукових та 13 навчально-методичного характеру, у тому числі 28 – наукові праці, опубліковані у міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Рубелем О.Є. розроблено концепцію розвитку економічних відносин у природокористуванні на основі неоінституційної економічної теорії та коеволюції базових теоретичних понять (стовпів) економіко-правових відносин, економічних відносин власності, контрактних відносин та економіко-екологічної трансакції, опортуністичної поведінки. Вченим обґрунтовано доцільність використання концепції економіко-екологічної трансакції, як елементарної одиниці неоінституційних економіко-екологічних відносин у системі формування сучасної економіки природокористування.

Народився 05 лютого 1976 року у м. Одеса. Трудову діяльність розпочав як провідний співробітник Проектного офісу Всесвітнього фонду охорони природи (WWF) в 1998 р. У 1997-1999 рр. – персональний стипендіат Верховної Ради України. Після закінчення Одеського гідрометеорологічного інституту в 1999 р. з відзнакою поступив в аспірантуру Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, яку закінчив достроково в 2003 р. Кандидат економічних наук з 10 березня 2003 р. Доктор економічних наук з 29 вересня 2016 р. Дисертацію захищено в спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Наукове звання Старший науковий співробітник отримав 2007 р. Призначений на посаду професора кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету з 2016 р., професора кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Наукове звання професора кафедри публічного управляння та менеджменту природоохоронної діяльності присуджено 10 грудня 2019 р.

Відповідальний виконавець ряду держбюджетних наукових робіт: «Система механізмів забезпечення антикризових управлінських рішень в сфері морського ресурсокористування» (2007-2009 рр.) «Розробка економіко-екологічного механізму підвищення ефективності природокористування та природоохоронної діяльності» (2008 р.). Рубель О.Є. є вченим секретарем Чорноморського відділення Української Екологічної Академії наук. Член Балканської Енвайроменальної Асоціації. Голова Чорноморської Мережі громадських організації з 2016 р.. Є головою Інноваційного кластеру REED-BASE. Член технічної ради НПП «Тузлівські лимани» з 2015 р. по 2019 р.. Член наукової Ради Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Член наукової ради Українського центру екології моря. Оглядач Міжнародної комісії з захисту ріки Дунай з 2007 р..

Рубель О.Є. – керівник та провідний виконавець більш ніж 20 міжнародних наукових та науково-технічних проектів. Вніс значний вклад в розвиток наукових засад сталого регіонального розвитку, економіки водних екосистем, екосистемних послуг, міжнародної економіко-екологічної безпеки Дунайського та Чорноморського регіону. Старший експерт зі Стратегічної Екологічної Оцінки Проекту ЄС «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро» (2021). Як старший Співробітник з Секторальної політики ЄС Міністерства екології та природних ресурсів України (Програма залучення експертів Проекту Association4UA-GFA, Germany, 2016-2019) здійснив вагомий вклад в розвиток національної інституціональної бази природокористування, Законів України та нормативних актів.

Рубель О.Є. – відповідальний виконавець проекту «Danube S3 Cluster» – «Транснаціональне кластерне співробітництво в аграрно-продовольчому секторі, на основі методу розумної спеціалізації у Дунайському регіоні», заступних керівника Проекту “Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії, Республіці Молдова, 2007-2013” MIS ETC CODE 995 (2013-2018); національний координатор Проекту «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики (REED BASE)» № 76845 (2016-2019); відповідальний виконавець проекту Danube-INCO.NET: Просування досліджень та інновацій в Дунайському регіоні 2014-2016 – Сьома Рамкова Програма ЄС – 7FP (2013 -2017). Рубель О.Є. є керівником Національного контактного пункту Програми «Горизонт 2020» Середні та малі підприємства.

З 2019 р. – почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова ВР України від 23 грудня 2010 р. № 2876-VI). Рубель О.Є. нагороджений постановою Президії НАН України від 06 жовтня 2010 р. відзнакою НАН України «Талант, Натхнення, Праця», Постановою Президії НАН України від 21 травня 2020 р. нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення», за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства Рішенням Комітету Національної Академії Правових наук від 17 листопада 2020 р. йому присуджено Премію ім. Ярослава Мудрого.

Посилання в наукометричних базах:

h-індекс=5

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=QNaOHVMAAAAJ)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6249-6652

Researcher ID: AAG-9021-2019 (https://publons.com/researcher/3275653/oleg-rubel/)

Scopus ID: 56954796800 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56954796800&eid=2-s2.0-84946744852