НІКІШИНА Оксана Володимирівна

Завідувачка відділу, доктор економічних наук

 

Завідувачка відділу ринкових механізмів та структур, доктор економічних наук.

Освіта:

2001 р. – Одеська державна академія харчових технологій, спеціальність «Облік і аудит»;

2005 р. – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості (Диплом ДК № 031011 від 15.12.2005)

2013 р. – Старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (Атестат АС №000948 від 04.07.2013 р.)

2016 р. – Доктор економічних наук, спеціальність спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (Диплом ДД №005612 від 01.07.2016).

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Формування соціально орієнтованої фінансової політики у хлібопекарській промисловості», 17.06.2005;

«Методологічні засади регулювання інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки», 28.04.2016

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

«Регулювання конкурентоспроможності регіональної економіки» (№ державної реєстрації 0104U000579, термін виконання 2004-2006);

«Регулювання товарних ринків в реалізації стратегії економічного зростання» (№ ДР 0107U001067, термін виконання 2007-2009);

«Вдосконалення механізмів регулювання товарних ринків» (№ ДР 0109U006350, термін виконання 2010-2012);

«Реалізація відтворювальної функції товарних ринків в системі їх державного регулювання» (№ ДР 0112U006983, термін виконання 2013-2015);

«Відтворювальні механізми реалізації соціально-економічного потенціалу сталого розвитку стратегічних ринків України в посткризовий період» (№ ДР 0113U004905, термін виконання 2013-2014);

«Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення» (№ ДР 0116U000412, термін виконання 2016-2018 рр.);

«Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України» (№ ДР 0118U006524, термін виконання 2018-2019 рр.);

«Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)» (№ ДР 0118U100246, 2018-2019);

«Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки» (№ ДР 0120U100160, термін виконання 2020-2021 рр.);

«Формування ефективної логістики товарних ринків» (№ ДР 0119U000227, термін виконання 2019-2021).

Міжнародний проєкт «Reedbed Biomass as a Source of Renewable (ReedBASE)», 2019.

Курси, що викладаються:

Курс для аспірантів «Управління логістичними ланцюгами товарних ринків».

Наукові інтереси:

Регулювання товарних ринків, методичне забезпечення оцінки ефективності функціонування систем товарних ринків, ринкова логістика, інтеграційні механізми розвитку агропродовольчих ринків, «зелена» економіка, методичні положення та рекомендації до оцінки Цілей сталого розвитку України в секторальному вимірі.

Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів:

Підготовлено два кандидата економічних наук:

 • Бібікова Н.О., тема дисертації «Теоретико-методичні засади розвитку регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку», 2018р., спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • Лозова Т.П., тема дисертації «Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції України», 2021 р., спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Інша професійна діяльність: Член спеціалізованої вченої ради Д.41.177.02 (ІПРЕЕД НАН України); Член редколегії фахового наукового журналу «Food Industry Economics»; Член Громадської організації «Об’єднання маркетологів України»

Наукові праці:

Опубліковано понад 240 наукових праць, які включають 28 монографій, в т. ч. одноосібні, 5 наукових доповідей, 4 брошури, 108 статей, у т.ч. 6 – Scopus i Web of Science.

Google scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UYZPn2cAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Researcher ID: https://publons.com/researcher/2241225/oksana-nov-nikishyna/

Web of Science Core Collection: https://app.webofknowledge.com/author/ record/29648699,34778048.

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219091897

Підвищення кваліфікації, стажування:

Міжнародне стажування 2019 р. у Білостокському університеті Польщі. Certificate Bialystok School of Economics. The scientific internship «Solutions of market conditions formation for self-development of entrepreneurship», 30.04.2019-12.05.2019, 110 hours.

Нагороди та відзнаки:

Грамота Одеської обласної ради молодих вчених (2007)

Грамота Південного наукового центру НАН і МОН України (2010, 2015)

Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за перемогу в регіональному конкурсі інноваційних проєктів. Назва проєкту: «Методика оцінки ефективності функціонування і регулювання інтегрованих суміжних ринків зерна та продуктів його переробки» (2015);

Стипендіат НАН України (2016-2018);

Почесна грамота Одеської обласної ради (2016);

Ювілейна Почесна грамота Президії Національної академії наук України (2018);

Почесна Грамота Одеської міської ради (2020).

e-mail: ksenkych@gmail.com

тел.: +38-094-94-69-354

Рік заснування відділу – 1970 р.

Головним науковим напрямком відділу є розв’язання теоретичних проблем та розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвитку ринкових відносин та формування ринкових технологій регулювання економічних систем.

Співробітники відділу ринкових механізмів та структур

Наукові напрямки:

 • методологія та методи дослідження товарних ринків, інструментарій оцінки та механізми їх регулювання;
 • теоретичні та методологічні засади розвитку конкуренції – проблеми збалансування державних та ринкових важелів управління;
 • методологія формування відтворювальних процесів на регіональних ринках та їх регулювання;
 • засади конкурентоспроможності вітчизняних товарів та підприємств – принципи, методи, методики оцінки та аналізу конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 • промислова та протекціоністська політика у зміцненні та захисті внутрішніх ринків;
 • регіональна інноваційно-інвестиційна політика та ефективність інноваційних процесів, їх моделювання;- методологічний підхід до оцінки ефективності функціонування та регулювання товарних ринків;
 • теоретико-методологічні засади формування ефективних механізмів інтеграції товарних ринків та їх інституційне забезпечення;
 • методологія формування ефективної логістики товарних ринків.

Історична довідка:

Відділ ринкових механізмів та структур було створено у 1970 році, його очолив відомий вчений-економіст у галузі економіки підприємств д.е.н., професор Леонід Веніамінович Барташов, що працював в Інституті по 1981 рік. З 1981 року по 2013року керував відділом академік НАН України, д.е.н., професор Борис Володимирович Буркинський. Протягом 2014-2018рр. відділ очолював д.е.н., професор Володимир Митрофанович Лисюк. З травня 2019 року на посаді завідувача відділу була затверджена д.е.н., с.н.с. Оксана Володимирівна Нікішина (Постанова Президії НАН України №140 від 15.05.2019р.).

Спочатку відділ у відповідності зі своїми основними науковими напрямками називався «Відділ економіки та організації виробництва», а в 1991 році у зв’язку з новими завданнями, що поставлені перед економічною наукою і Інститутом, було перейменовано в «Відділ ринкових механізмів та структур».

Відділ було створено для розробки нових форм організації промислового виробництва, його підготовки, удосконалення організації виробничої інфраструктури, підвищення ефективності окремих видів виробництва, впровадження нових видів устаткування, механізації й автоматизації.Напрямком наукової роботи відділу в найближчій перспективі є розробка на базі відтворювального підходу методології формування ефективної логістики вітчизняних товарних ринків, що спрямована на їх розвиток і передбачає максимальну орієнтацію сировинних потоків на внутрішню переробку з подальшим формуванням логістичного ланцюга ринків товарів із високою доданою вартістю та їх інтеграцію до глобального ринку. У рамках даної тематики планується вдосконалити теоретико-методологічні основи та принципи формування ринкової логістики, визначити механізми її впливу на розвиток стратегічних товарних ринків, розробити методичні підходи до оцінки ефективності ринкових логістичних ланцюгів, систему механізмів та інструментів щодо подолання логістичних “розривів” у ринках, пропозиції щодо вдосконалення інституційної бази ринкової логістики в Україні.

На сьогоднішній час у складі відділу 4 доктори наук (з них академік Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Нікішина О.В., Бондаренко С.А.) та 4 кандидати (Антонюк П.О., Тараканов М.Л., Крамський С.О., Щербак А.В.).

Вчений секретар відділу – м.н.с. Лозова Тетяна Петрівна.

Науковці відділу

Молодший науковий співробітник відділу ринкових механізмів та структур.

Освіта:

2002 р. – Одеський фінансово-економічний коледж, спеціальність «Фінанси»;

2003 р. – Одеський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси».

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Теоретико-методичні основи логістичного розвитку

ринку плодово-ягідної продукції України», 23.09.2021 р.;

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

 1. «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення» (№ державної реєстрації 0116U000412, термін виконання 2016-2018 рр.);

2. «Формування ефективної логістики товарних ринків» (№ державної реєстрації 0119U000227, термін виконання 2019-2021 рр.).

Наукові інтереси:

Логістика, товарні ринки, логістичний розвиток.

Інша професійна діяльність:

 1. Одеський Інститут МАУП, старший викладач кафедри Управління, фінансів та адміністрування;
 2. ПП «Інститут професійних технологій», викладач;

ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», керівник Південного осередку;

Наукові праці:

Опубліковано понад 35 наукових праць, які включають 7 колективних монографій.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-4896-1930

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. ПрАТ, ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 189848, (2016 р.);
 2. ПрАТ, ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» – Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/001781-17 (2017 рік);
 3. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво ПК №00127522/004548-21 від 26.02.2021 року.

Нагороди та відзнаки:

Грамота Одеський інститут МАУП (2006 р., 2007 р., 2008 р);

Подяка Одеський інститут МАУП (2009 р.)

Почесна грамота Одеський інститут МАУП (2012 р., 2018 р.);

Грамота Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (2019 р., 2020 р.)

e-mail: ua.lozovaya@gmail.com

тел.: +38-096-998-43-96

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур.

Освіта:

2005 р. – Одеський національний морський університет, спеціальність «Правознавство»;

2007 р. – Одеський національний морський університет, спеціальність «Управління проектами та програмами»;

2014р. – Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.22

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Моделі та методи формування проектних команд на прикладі екіпажу морського судна», 25.09.2014 р.;

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

 1. «Розробка технічних та організаційних основ підвищення ефективності функціонування транспортних засобів» (№ державної реєстрації 0113U000132) за розділами „Формування команди проекта на основі аналізу поведінкових компетенцій”, „Особливості формування суднових екіпажів”, „Судноремонт”, термін виконання 2013-2014 р.р.)
 2. «Пріоритетні напрямки ефективного використання ресурсного потенціалу регіону: управлінський аспект». (№ державної реєстрації 0115U000123, термін виконання 2015-2016 рр.);
 3. «Електронне врядування задля прозорості влади та громадянської участі» (EGAP) (2015–2018 р.р. фонд Східна Європа (Україна)
 4. «Формування ефективної логістики товарних ринків»

(№ державної реєстрації 0119U000227, термін виконання 2018-2021

Наукові інтереси:

Управління проєктами та програмами, менеджмент, проблеми конкурентоспроможності організацій, корпораційне управління, правові аспекти менеджменту.

Наукові праці:

Опубліковано понад 130 наукових праць, які включають 1 колективну монографію, в т. ч. одноосібні 3 посібники.

рр.)–(Управління проектами та програмами), (Диплом ДК № 025701)

2018 р. – Доцент (Атестат АД № 001298).

ORCID http://orcid.org/0000-0003-3869-5779

Researcher ID: https://publons.com/search/?search=Serhii-Kramskyi2018/

Scopus Author ID https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84989852802&origin=AuthorNamesList&txGid=71c4fdea144f58f72903c8849d483ac6

Google Scholar https:// https://scholar.google.com.ua/citations?user=P5ULtaoAAAAJ&hl=uk

Researchgate https://www.researchgate.net/profile/SergiiKramskyi https://www.academia.edu/upgrade?feature=searchm&trigger=mentions_drip_dept_univ

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. СERIFICATE BURGAS FREE UNIVERSITY (Eastern European Studies: economics, education and law: proceedings of the international scientific conference. Burgas, Bulgaria, June 2018). 6 ECTS
 2. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 00127522/002281-18 від 16.02.2018 р. .
 3. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 00144621/002277-21 від 19.02.2021 р.Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти Одеського інституту «ПрАТ «ВНЗ МАУП» (2016, 2017 рр.), Подяка Східноукраїнського національного університету ім. Л. Українки (2019р.), Подяка Національного Університету «Одеська Морська Академія» (2021р.).

e-mail: morsubs@i.ua

тел.: +38-097-492-15-17

Старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур , кандидат економічних наук

Освіта:

1975р.–Одеський інститут народного господарства, спеціальність «планування народного господарства»;

1988 р. – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.01.01 політична економія

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Вплив мілітарізації економіки на сучасне капіталістичне відтворення (за матеріалами США), 1988

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

 1. «Визначення методологічних засад розрахунку частки монопольного сектору у загальному обсязі товарів (робіт, послуг), що виробляються в Україні» (№ державної реєстрації 0102U006503, термін виконання 2002 р.);
 2. «Визначення форм прояву та специфічних особливостей монополізму в економіці України. Створення системи оцінки рівнів монополізації окремих секторів економіки – галузей, регіонів. Розробка механізмів моніторингу частки монопольних утворень у загальному обсязі товарів (робіт, послуг), вироблених в Україні, та у ВВП» (№ державної реєстрації 0104U006649, термін виконання 2003-2004 рр.);
 3. «Проблеми спостереження динаміки змін структури та частки монопольного сектору в економіці України» (№ державної реєстрації 0105U003111, термін виконання 2005 р.);
 4. «Тенденції розвитку конкурентних відносин в економіці України у 2005 році» (№ державної реєстрації 0106U009357, термін виконання 2006р.);
 5. «Тенденції розвитку конкурентних відносин в економіці України у 2006 році» (№ державної реєстрації 0107U007036, термін виконання 2007р.);

«Запровадження кластерних моделей господарювання – важливий чинник підвищення конкурентоспроможності економіки Одеської області» (№ державної реєстрації 0108U011025, термін виконання 2008 р.)

Наукові інтереси:

конкурентна політика, кластери, регіональна економіка

Наукові праці:

Опубліковано 36 наукових праць

ORCID http:orcid.org/0000-0002-7607-5266

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid B3466-2015

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cl2P7XUAAAAJ

Підвищення кваліфікації, стажування:

Стажування у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, довідка від 9.11.2017р. № 07-01-2339

Нагороди та відзнаки:

Відомча відзнака Антимонопольного комітету України «За захист конкуренції», 2007 р.

Почесні грамоти Одеського національного економічного університету (2019, 2021 рр.)

e-mail: av.shcherbak@gmail.com

тел.:+38- 050-723-02-43

Науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта:

2006 р. – Луганський державний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правоохоронна діяльність»;

2007 р. – Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, спеціальність «Правознавство»;

2012 р. – Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право та адміністративний процес, фінансове право, інформаційне право, (Диплом ДК № 004889)

2015 р. – Доцент (Атестат 12ДЦ № 045252).

Теми дисертаційних робіт, рік захисту:

«Правові та організаційні засади запобігання правопорушенням у сфері страхування», 14.12.2011 р.

Участь у науково-дослідних темах та проєктах, в т.ч. міжнародних:

 1. «Правові та управлінські засади кіберзлочинності» (№ державної реєстрації 0116U006767, термін виконання 2016-2021 рр.);
 2. «Кримінальний аналіз у протидії злочинності» (№ державної реєстрації 0121U109956, термін виконання 2018-2022 рр.);
 3. «Науково-практичні основи методики розслідування кримінальних правопорушень» (№ державної реєстрації 0120U002153, термін виконання 2019-2022 рр.);

Пріоритетні напрямки розвитку реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі (№ державної реєстрації 0116U006773, термін виконання 2016-2021 рр.);

Наукові інтереси: фінанси, міжбюджетні відносини, страхування ризиків, аналіз страхових ринків, оборот віртуальних активів, правове регулювання інституту страхування.

Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів

 1. Карпенко Карина Костянтинівна тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні» диплом кандидата юридичних наук ДК № 057293 від 24.09.2020
 2. Сільницький Ігор Володимирович тема дисертації «Збирання і подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні» (спецтема)» диплом доктора філософії ДФ 41.884.020, 081 «Право», ДР № 002697 Затверджено наказ Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 № 1017

3. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2021 № 1446 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» в університеті було утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.029 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мусаєвої Султаніє Сеїтвеліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Диплом доктора філософії ДФ 41.884.029, 081 «Право», ДР № 004609 Затверджено наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530

Інша професійна діяльність:

 1. Член редколегії наукового міжнародного журналу «European Reforms Bulletin» (ISSN: 2418-4209 (printed), 2418-4217 (online)) (Велике Герцогство Люксембург).
 2. Надає адвокатські та науково-консультаційні послуги з правових питань (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КС № 10377/10)

Член Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Наукові праці:

Опубліковано понад 150 наукових праць, які включають 10 монографій, 8 праці навчально-методичного характеру 2 з яких з Грифом МОН, 16 авторських свідоцтва на твір, 2 наукові статті у міжнародних журналах, які індексуються у базі даних Web of Science.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4426-5241

Researcher ID: AAE-1646-2020

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=cwOAfnUAAAAJ&hl=ru

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Державна служба фінансового моніторингу «Фінансовий моніторинг 2020» загальний обсяг 45 год (1,5 кридити ЄКТС), 10-11 грудня 2020 року, м. Львів.
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 20 березня 2020 року № 7512/20 підвищив кваліфікацію в Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників 180 годин (6 кредитів ЄКТС)
 3. Центр діагностики та навчання «Вища ліга» підвищив кваліфікацію за напрямом «Використання мови і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях» 90 годин (3 кредити ЄКТС) № B2D6-20204 від 12.11.2020
 4. Сертифікат Спілки адвокатів України № 2247/19 пройшов повний курс підготовки медіаторів за навчальною програмою «Медіація» 148 годин (4,9 кредитів ЄКТС) 22 травня 2019 року.
 5. Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ № 33695210/000283-19 з 15.03.2019 до 22.03.2019 на тему «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» 72 години (2,4 кредити ЄКТС)
 6. Підвищення кваліфікації у формі тренінгу за курсом «Застосування кримінального аналізу в протидії злочинності», з 12.03.2019 до 15.03.2019 у кількості 32 години (1,06 кредити ЄКТС)
 7. Міжнародне стажування у Службі фінансових розслідувань Республіки Литва, м. Вільнюс, 20.08.2019 р.

Міжнародне стажування у Академії міністерства внутрішніх справ Республіки Болгарія, м. Софія, 2015 р.

Нагороди та відзнаки:

Молодий вчений Луганщини-2014.

У 2015 році став Лауреат Премії Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за роботу «Науково-практичні основи попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері страхування».

Диплом за ІІ місце конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС, опубліковані за 2016-2017 навчальний рік у номінації «підручники» за роботу «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень»

e-mail: zaec_1985@meta.ua

тел.: +38-050-941-64-14