УМАНЕЦЬ Тетяна Василівна

Завідувачка відділу, доктор економічних наук, професор

Завідувачка відділу, доктор економічних наук, професор. В 1977 р. закінчила з відзнакою Одеський інститут народного господарства (нині – Одеський національний економічний університет) за спеціальністю «Планування промисловості», кваліфікація – «Економіст». У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію «Дослідження впливу науково-технічного прогресу на ефективність використання основних промислово-виробничих фондів (на прикладі підприємств і об’єднань Мінлегхарчмашу СРСР)» за спеціальністю 08.00.11 – статистика в Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко. Науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка отримала у 2008 р. при прилюдному захисті дисертації на тему «Методологія оцінки регіонального економічного розвитку в умовах трансформації економіки» в ІПРЕЕД НАН України.

Вчене звання:

Доцент: шифр наукової спеціальності: 08.00.11 – Статистика; 1990 р.

Професор: шифр наукової спеціальності: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 2011 р.

В системі Міністерства освіти і науки України працює з 1977р., з них – 37 років в Одеському національному економічному університеті. В системі Національної Академії наук України – з 2015 р.: 01.10.2015 – 13.12.2020рр.: с.н.с. відділу розвитку підприємництва ІПРЕЕД НАН України; 14.12.2020 – по теперішній час – завідувачка відділу розвитку підприємництва ДУ «ІРЕЕД НАН України».

За період роботи в ІПРЕЕД НАН України приймала участь у розробці 3-х держбюджетних НДР, а саме: «Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України» (2014-2016рр.); «Розвиток ринку інноваційних товарів на основі використання потенціалу технологічного підприємництва» (2017-2019рр.); «Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій в Україні» (2019-2020рр.).

Під керівництвом д.е.н., проф. Уманець Т.В. захищено три кандидатські (2011, 2013, 2015 рр.) та одна докторська (2018 р.) дисертації. Вона є автором більш ніж 350 особистих та колективних наукових праць, у тому числі 16 монографій (15 в співавторстві), 13 навчальних посібників (2-особистих) з грифом МОН України. Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз рекомендованих МОН, зокрема, Scopus.

Є членом Спеціалізованої вченої ради Д41.177.02 при ДУ «ІПЕЕД НАН України»; членом редакційної колегії збірника наукових праць «Економічні інновації».

Активно займається громадською діяльністю: є головою одеської спілки науковців Академії економічних наук.

Нагороди та відзнаки: нагороджена МОН України знаком «Відмінник освіти України» у2003 р., почесними грамотами Одеської облдержадміністрації та міської ради.

Основні напрямки дослідження: соціально-економічний розвиток регіонів та його окремих видів економічної діяльності (промисловості, сільського господарства); економічна самодостатність регіонів та спроможних територіальних громад; адміністративна та територіальна реформа України; регіональний розвиток малого та середнього бізнесу; інноваційний потенціал регіону; стійке функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, проблеми ЕАН на регіональних ринках праці; механізм взаємодії бізнесу та влади; державна політика; технологічне підприємництво; управління бізнес-процесами в умовах цифровізації України.

Основні дослідження відділу пов’язані з теоретичними проблемами розвитку підприємництва, підвищення його ефективності в умовах трансформаційної економіки та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону та держави в цілому.

Наукові напрямки:

 • формування підприємницького середовища та факторів, що його утворюють та дослідження тенденцій розвитку підприємницького сектору економіки;
 • формування та розробка концепції, методів та механізмів функціонування системи інституційного забезпечення підприємницького сектору економіки;
 • визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємницького сектору економіки та розробка стратегії його реформування;
 • розвиток підприємництва по секторам реальної економіки як механізм підвищення його конкурентоспроможності;
 • дослідження механізмів узгодження інтересів підприємницьких структур та органів влади

Історична довідка:

З початком процесу переходу економіки України на ринкові відносини та становлення її підприємницького сектору перед Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України об’єктивно постало завдання з вирішення актуальних проблем формування підприємницького сектору економіки. У зв’язку із цим, у червні 1992 р. Вченою Радою Інституту було ухвалене рішення про створення в структурі Інституту «Відділу розвитку підприємництва». З моменту організації відділу й до січня 2021 року його очолював заслужений діяч науки і техніки, доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Бутенко. З січня 2021 року – завідувачка відділу д.е.н., проф. Уманець Тетяна Василівна.

Відділ почав проводити дослідження проблем та умов розвитку підприємництва в часи зміни форм власності, нестабільності економічної, політичної і соціальної ситуації в Україні та її регіонів. Зусилля вчених були сконцентровані на теоретико-методологічних і прикладних дослідженнях щодо формування та функціонування підприємницького сектора, визначення його сутності, особливостей впливу на економіку країни та розробки рекомендацій відносно створення сприятливих умов для його розвитку.

Значним досягненням наукових досліджень, пов’язаних з рішенням проблем становлення підприємницького сектора економіки, стали наукові розробки керівника відділу Анатолія Івановича Бутенко. Він один з перших звернувся до нової проблематики – розвитку підприємницького сектора в трансформаційній економіці країни та побудови ефективного організаційно-економічного механізму його функціонування в регіоні.

Відділ тісно співпрацює з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і його представництвом в Одеській області, а сьогодні з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, з Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою, РНБО України, комітетами Верховної Ради України.

В цілому за період існування відділу видано більше 30 монографій, 5 підручників. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 250 наукових статтях.

В рамках інтеграції науки і освіти відділ докладає зусиль до співпраці і координації діяльності з науковими установами і вузами України відносно проблематики щодо розвитку і підвищення ефективності підприємництва. Укладені договори про наукове співробітництво з Інститутом економіки промисловості НАН України, Одеським державним економічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеською національною академією харчових технологій, Одеським національним політехнічним університетом, Хмельницьким технологічним університетом «Поділля», Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля тощо.

При відділі була створена школа менеджерів, в якій проходили навчання працівники середнього та малого бізнесу. Співробітники відділу постійно виконують експертні функції щодо наукових та дисертаційних праць і фундаментальних досліджень.

На протязі періоду існування відділу захищено 15 дисертацій, з яких дві на здобуття доктора економічних наук. У складі відділу 2 доктори (Уманець Т.В. та Шлафман Н.Л.) та 3 кандидати економічних наук (Карпінська Г.В., Бондаренко О.В., Топалова І.А.).

Рік заснування відділу – 1992р.

Вчений секретар відділу – м.н.с. Лукащук Василь Васильович.

Науковці відділу

Кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу розвитку підприємництва.

У 2014 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2014 році вступила до аспірантури Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. У 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Основи державного регулювання розвитку технологічного підприємництва в Україні».

З липня 2017 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника відділу розвитку підприємництва, з січня 2020 р. по теперішній час – науковий співробітник відділу розвитку підприємництва.

За час роботи в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Бондаренко О.В. займалася науково-дослідною роботою, приймала участь в бюджетних науково-дослідних роботах.

Результати досліджень знайшли відображення у 36 опублікованих наукових працях, з яких: розділи у 8 колективній монографії, 20 статей у наукових фахових та міжнародних виданнях, 7 доповідей тез наукових конференцій, , 1 навчальний посібник (у співавторстві) та інш.

Бондаренко О.В.нагороджена грамотами ІПРЕЕЕД HAH України за якісну підготовку та проведення засідання Круглова столу «Розвиток ринку інноваційних товарів як один із засобів подолання деіндустріалізації економіки України» (2019 р.) та грамотами за багаторічну та сумлінну працю (2020 р.)

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-28473267

Посилання на профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=hcT0OKcAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ov-Bondarenko

Кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва

В 2005 році закінчила з відзнакою факультет економіки та управління виробництвом Одеського державного економічного університету за спеціальністю «Економічна теорія». З 2005 року по теперішній час доцент кафедри «Загальної економічної теорії та економічної політики» Одеського національного економічного університету. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки» на тему «Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці». У 2015 році отримала вчене звання доцента. З 2013 року вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Наукові інтереси сконцентровані на дослідженні форм нагромадження капіталу, аналізі процесів концентрації та централізації, ринку похідних цінних паперів, динаміки M&A та співвідношення реального та фінансового секторів, дослідженні структурних зрушень в економіці в умовах цифровізації економіки.

Результати наукових досліджень знайшли відображення у більш ніж 100 наукових та науково-методичних працях, є співавтором колективних монографій.

Провідний викладач курсів «Загальна економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні проблеми економічної теорії», «Макроекономічні проблеми фінансового сектору в умовах реіндустріалізації».

Член редакційної колегії фахового наукового видання категорії «Б» «Науковий вісник Одеського національного економічного університету».

Склала міжнародній екзамен на рівень володіння англійською мовою та отримала Pearson LCCI Certificate (B2).

Брала участь в програмі Erasmus+ Staff Mobility for Teaching в The D.A. Tsenov Academy of Economics (м. Свіштов, Болгарія), а також проходила міжнародне стажування у Varna Free University «Chernorizets Hrabar» (м. Варна, Болгарія).

Нагороджена відзнакою «За досягнення в науці» від Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону.

Посилання на профіль:

Researcher ID : В-1588-2015

ORCIDID : 0000-0003-2814-6434

Google Scholar ID: NcZpiIAAAAJ

Старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України».

Рік народження – 1976 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р.)

Наукове звання – старший науковий співробітник, 2015 р.

Карпінська Ганна Володимирівна у 1998 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій. Трудову діяльність розпочала у 1998 році. В Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України працює з 2008р. На посаді старшого наукового співробітника з листопада 2011р.

Карпінською Г.В. здійснені вагомі наукові дослідження результати яких знайшли своє відображення у 2 Національних доповідях України : Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : Національна доповідь / за ред.акад.НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика, – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. –776 с. (Розділ 11.1. Удосконалення інституційних механізмів активізації малого підприємництва(с.728-736) – 1,4 д.а.), Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 864 с. (п.п. 5.5 Поліпшення державної політики щодо розвитку підприємництва у промисловому секторі вітчизняної економіки. С. 489 – 505) – 1 д.а.), в колективних монографіях: «Механізми взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України» (2011), «Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України» (2011), «Зміцнення потенціалу малого підприємництва у забезпечені сталого розвитку Українського Причорномор’я» (2014) «Потенциал предпринимательства в Польше и Украине: механизмы регулирования» (2014), Реконструктивний тип адаптування реального сектору економіки та галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства (2017), Привабливість харчового бізнесу в Україні (2017) , Економічні трансформації бізнес-структур в Україні (2018), Теоретико-методологічні засади використання потенціалу технологічного підприємництва для розвитку ринку інноваційних товарів (2019) й інших. Результати досліджень Карпінської Г.В. знайшли Карпінською Г.В. опубліковано понад 100 наукових робіт (монографії, статті, тези)

Г.В. Карпінська приймала участь в розробці проекту програми підтримки малого підприємництва в місті Іллічівську на 2013-2014 роки, який було затверджено на засіданні Ради народних депутатів м. Іллічівська.

Веде активну діяльність по підготовці кадрів вищої кваліфікації за фахом 08.00.04 – економіка і управління підприємствами. Була офіційним опонентом дисертаційних робот в Одеському державному економічному університеті, Одеському національному політехнічному Університеті і в Інституті проблем ринку й економіко-екологічних досліджень. Являється секретарем науково-методологічного семінару з проблем економіки підприємств та економіки природокористування (спец. 08.00.04 та 08.00.06) та вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради інституту Д 41.177.01

Здійснює викладацьку діяльність в Одеській національної академії харчових технологій.

Вчений секретар відділу розвитку підприємництва, молодший науковий співробітник.

В 2000р. закінчив з відзнакою економічний факультет Одеської національної академії харчових технологій за спеціальністю „Економіка підприємства”. В системі Національної Академії наук України з 2000р. З 2003р. працював провідним інженером. З квітня 2004 року – вчений секретар відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. З 2005р. – на посаді молодшого наукового співробітника відділу. Був Головою секції „Розвитку підприємництва” Наукової ради молодих вчених ІПРЕЕД НАН України.

Наукові інтереси Василя Васильовича сконцентровані на теорії розвитку підприємництва, питаннях підвищення його ефективності в умовах модернізації економіки та визначення пріоритетних напрямків розвитку в промисловому комплексі України та регіону зокрема, а також економіко-екологічних пріоритетах «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України.

Результати наукових досліджень знайшли відображення у більш ніж 50 наукових праць та були використані при розробці наступних держбюджетних тем: «Наукові засади визначення пріоритетів розвитку підприємницького сектору національної економіки», «Розвиток підприємництва в інфраструктурному секторі економіки», «Розвиток підприємництва в промисловості України», «Стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектора України», «Зміцнення потенціалу малого підприємництва для забезпечення сталого розвитку Українського Причорномор’я», «Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України», «Розвиток ринку інноваційних товарів на основі використання потенціалу технологічного підприємництва»; «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України», «Організаційно-економічний механізм підвищення продуктивності підприємницької діяльності в Україні», «Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій в Україні». Разом з цим був одним з виконавців госпдоговірних тем: «Зміцнення потенціалу малого підприємництва для забезпечення сталого розвитку м. Іллічівськ», «Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання м. Іллічівська».

Нагороджений Грамотою ІПРЕЕД НАН України; дипломом за участь у регіональному конкурсі інноваційних проектів приуроченому до Дня науки України; Грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації; в складі авторів проекту «Механізми та інструментарій впровадження екологічно чистих виробництв в контексті пріоритетів «зеленої економіки»» нагороджений грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації у номінації «Кращий інноваційний проект у сфері широкого застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища»; Подякою Президії НАН України з нагоди 50-річчя від часу заснування установи.

Е-mail: vasilekl@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5891-541X

Кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва.

В 1999 р. закінчила Одеський фінансово-економічний коледж за спеціальністю «Фінанси», диплом з відзнакою. У 2001 р. закінчила Одеський університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію – економіст-бухгалтер.

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

«Теоретико-методичні засади інноваційного розвитку регіонального промислового комплексу», диплом – ДК№042774 від 26.06.2017 р.

Наукове звання – доцент, диплом – АД№000857 від 16.05.2018 р.

В системі Міністерства освіти і науки України працює з 2004 року, з них – 17 років у Одеському Інституті МАУП. В системі Національної Академії наук України – з 2018 року по теперішній час.

За період роботи в ІРЕЕД НАНУ приймала участь у розробці таких НДР:

 1. «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення» (№ державної реєстрації 0116U000412, термін виконання 2016-2018 рр.).
 2. «Формування ефективної логістики товарних ринків» (№ державної реєстрації 0119U000227, термін виконання 2019-2021 рр.).
 3. «Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій в України» (№ держреєстрації 0119U002418, термін виконання 2019-2021 рр.).

Наукові інтереси: регіональна економіка, адаптивне управління, ресурсне забезпечення, техноглобалізм, рефлексійні процеси, інноваційний розвиток, маркетинг.

Інша професійна діяльність:

Одеський Інститут МАУП, доцент кафедри Управління, фінансів та адміністрування, де викладає авторські та програмні курси з економічних дисциплін (Стратегічне управління, Маркетинг, Менеджмент), проводить практичні заняття, керує практикою, виконанням курсових та дипломних проектів.

Наукові праці:

Опубліковано понад 110 наукових праць, які включають 15 колективних монографій, 4 статті у SCOPUS та WOS.

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Стажування у Словакії м. Братислава, в межах «Low, Economy and management in European Science» у Європейському інституті вищої освіти (96 год.), 2017 р.
 2. Міжнародне стажування у Білостокському університеті у Польщі (110 год.), 2019р.
 3. Підвищення кваліфікації у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за програмою «Менеджмент» (150 год.), 2020 р.
 4. Міжнародне стажування з напряму «The cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom platform» у Люблінському університеті Польщі (45 год.), 2020р.

Нагороди та відзнаки:

Нагороджена почесною грамотою Одеської облдержадміністрації з нагоди 100 річчя НАНУ. Також нагороджена граматами ІПРЕЕД НАНУ, ОІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Постійно приймає участь у засіданнях Одеської регіональної торгово-промислової палати, Українського союзу підприємців та промисловців та Асоціації малих міст України

Розробки та патенти:

 1. Твір «Методика оцінки інноваційної безпеки регіону». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 04.01.2017 р. № 69610.
 2. Твір «Методичний підхід до оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на розвиток регіонального ринку інноваційних технологій України». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105138 від 2.06.2021 р.

Інші здобутки:

У 2018 року отримала почесне звання член-кореспондента Академії економічних наук України.

Отримання сертифікату на знання англійської мови. CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES Level B2, у жовтні 2017 року та отримала сертифікат з англійської мови, який підтверджує рівень В2 (Independent Speaker).

ORCID http://orcid.org/0000-0001-7845-6612

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rP-QWKMAAAAJ&hl=uk

e-mail: djesi@te.net.ua

тел.: +38-067-72-75-719

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Автор більш ніж 120 наукових праць, у тому числі монографій 19 (17 у співавторстві), статей (80), публікацій в зарубіжних виданнях (28), навчальних посібників (3), публікацій в Web of Science – Scopus (5). До найвагоміших монографій слід віднести «Механизмы регулирования предпринимательской деятельности» (2000), «Наукові засади визначення пріоритетів розвитку підприємницького сектора національної економіки» (2002), «Механізми регулювання розвитку підприємницького сектору» (2010) «Механізми взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України» (2011), «Потенціал малого підприємництва в парадигмі сталого розвитку» (2012), «Зміцнення потенціалу малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку Українського Причорномор’я» (2014), «Асиметрія розвитку підприємницького сектору економіки України: засади визначення, оцінки та шляхи подолання» (2017), «Формування системи технологічного підприємництва в Україні: теоретико-методичні засади» (2018), «Теоретико-методологічні засади використання потенціалу технологічного підприємництва для розвитку ринку інноваційних товарів» (2019), «Economic essence and functions of the market of innovative technologies in Ukraine. Modern technologies in the development of economy and human well-being» (2020), «Теоретичні засади формування ринку інноваційних технологій» (2020), «Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій» (2021).

Д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л. неодноразово отримувала грамоти та подяки Південного наукового центру МОН та НАН України, грамоти Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської ради, міністерств, у 2018 році нагороджена Почесною грамотою Президії НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю.

Старший науковий співробітник відділу.

В 2005 р. закінчила з відзнакою Одеський державний економічний університет (нині – Одеський національний економічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – «Економіст». В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіонів» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (нині – ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»), а в 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, права та управління бізнесом.

В системі Міністерства освіти і науки працює 15 років, в тому числі

2005-2013 рр. – старший викладач Одеського Інституті МАУП;

2016-2020 рр. – викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом в Одеському національному економічному університеті.

З 01.09.2020 р. – по теперішній час – старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України».

В 2013-2015 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва в Одеському національному економічному університеті. В 2019 р. пройшла міжнародне стажування у Varna University of Management з курсу «Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context of Changing Social Demands» (м. Варна, Болгарія).

Склала міжнародній екзамен на рівень володіння англійською мовою та отримала сертифікат рівня B2.

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток регіонів, економічна самодостатність регіонів та спроможність територіальних громад, державне регулювання економіки, технологічне підприємництво, податкове стимулювання розвитку ринку інноваційних технологій, ринок праці в умовах цифровізації.

Результати наукових досліджень знайшли відображення в 22 наукових статтях (в т.ч. 2-х статтях, індексованих в наукометричній базі даних Scopus), розділах 2-х навчальних посібників з грифом МОН України, в 1-ій особистій та 4-х колективних монографіях. Активно приймає участь у науково-практичних конференціях різного рівня.