ПЕТРУШЕНКО Микола Миколайович

Завідувач відділу, доктор економічних наук, доцент

Завідувач відділу, доктор економічних наук, доцент.

Освіта:

магістр з менеджменту організацій (2000-2001 рр.), Сумський державний університет МОН України

аспірант (2001-2004 рр.), Сумський державний університет МОН України

кандидат економічних наук (2008 рік), Сумський державний університет МОН України

доцент (2013 рік), Сумський державний університет МОНмолодьспорт України

доктор економічних наук (2014 рік), Донецький національний технічний університет МОН України

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

Економічне обґрунтування мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого управління підприємством, 2007. Методологія прогнозування та державного регулювання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки, 2014.

Участь у науково дослідних проєктах, в т. ч. міжнародних:

Організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні, 0107U009208, 2007-2010 рр., виконавець

Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу в Україні, 0103U000764, 2003-2005 рр., виконавець

Інклюзивність економіки вражень у природокористуванні, 0119U000229, 2019-2021 рр., відповідальний виконавець

Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки, 0120U100160, 2020-2021 рр., відповідальний виконавець

Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки, 0119U100759, 2019-2021 рр., керівник (2019)

Оздоровча рекреація в міських агломераціях (у рамках досягнення ЦСР в Україні), 0119U103141, 2019 р., виконавець

Моделювання конфліктів в економіці, 0115U001073, 2015-2017 рр., керівник

Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики, 0115U000678, 2015-2017 рр., виконавець Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації, 0115U001074, 2015-2016 рр., виконавець

Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств, 0110U008152, 2010-2015 рр., виконавець

Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах інформаційного суспільства, 0113U001746, 2013 р., виконавець

Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем, 0112U006839, 2012 р., виконавець

Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу, 0111U002150, 2011-2013 рр., виконавець

Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону, 0109U007782, 2009-2012 рр., виконавець

Організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні, 0107U009208, 2007-2010 рр., виконавець

Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу в Україні, 0103U000764, 2003-2005 рр., виконавець

«Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSBeMS BSB 788», Спільна операційна програма Болгарії, Греції, Туреччини та України (Туреччина), 2020 р.

Член спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 за науковою спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у Донецькому національному технічному університеті, 2020-2021 рр.

Курси, що викладаються:

Управління економіко-екологічними конфліктами

Наукові інтереси:

управління, теорія ігор, екологічна економіка, конфлікти в економіці, рекреація, національна економіка, блакитне зростання

Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів:

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.052.07 за науковою спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у Донецькому національному технічному університеті, 2015-2017 рр.

Член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 за науковою спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у Сумському державному університеті, 2017-2019 рр.

Керівництво докторантом, аспірантом (спеціальність 051 Економіка).

Інша професійна діяльність:

Член редколегії та рецензент статей у збірнику наукових праць «Економічні інновації».

Дійсний член Академії економічних наук України (зі спеціальності «Менеджмент»), з 2018 р.

Член Міжнародного товариства теорії ігор, з 2019 р.

Член Міжнародного товариства екологічної економіки, з 2013 р.

Наукові праці:

Загальна кількість публікацій складає близько 200 робіт, з них: 13 монографій/розділів монографій, 7 розділів у підручниках, 10 міжнародних публікацій, 53 статей у фахових виданнях, 1 авторське свідоцтво

Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7frpClAAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-0098-7872

Researcher ID:

http://www.researcherid.com/rid/AAG-8711-2019

Scopus author ID:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658745600

Підвищення кваліфікації, стажування:

Наукове стажування з обміном досвіду з науковцями та викладачами в сферах економіки, менеджменту та права з Франції, Швеції, Болгарії та Польщі «Обмін досвідом у дослідженні та організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (методи активного навчання)», Єзуїтський університет Ігнатіанум (Польща), 2019 р.

e-mail:

m.petrushenko@nas.gov.ua

petrushenkom@gmail.com

Рік заснування відділу – 1992 р.

Головним науковим напрямком відділу є теоретичні та прикладні проблеми економіки природокористування і управління сталим розвитком територіальних економіко-екологічних систем.

Наукові напрямки:

 • теорія та методологія збалансованого економічно ефективного, соціально орієнтованого та екологічно безпечного регіонального розвитку;
 • теоретико-методологічні засади та економічні механізми екологізації сучасних трансформаційних процесів в Україні;
 • дослідження сучасних моделей організаційно-економічних відносин природокористування та механізми їх реалізації;
 • розробка концептуальних засад модернізації економічних відносин та формування структурних зрушень форм власності на об’єкти природного капіталу;
 • інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування.

Історична довідка:

Відділ економічного регулювання природокористування початок свого існування пов’язує зі створенням у 1976 році наукової групи у складі відділу економіки моря та Світового океану Одеського відділення Інститут економіки Академії наук Української РСР.

Впродовж існування відділ кілька разів під впливом об’єктивних вимог часу та реалій економічного життя, вдосконалював напрямки наукових досліджень, але слід відзначити, що, по-перше, завжди це були найгостріші економічні проблеми охорони природи, природокористування та ресурсозбереження, а, по-друге, предмет досліджень практично не змінювався: це були концептуальні, теоретичні, методологічні та науково-практичні питання економіки, організації та управління охорони довкілля, природокористування ( в подальшому – забезпечення ресурсно-екологічної безпеки), розвитку економічних систем на різних рівнях їх ієрархії в різних формах прояву – об’єктових, локальних, регіональних, галузевих та міжгалузевих комплексних утворень тощо.

Подальша трансформація тематичних акцентів досліджень у відділі спрямовується на питання наукового обґрунтування політики інституційно-організаційних перетворень у сфері природокористування, забезпечення на її основі сталого розвитку і конкурентоспроможності природокористування у рекреаційно-туристичній сфері, агропромисловому комплексі, розвитку міських агломерацій.

В цілому за період існування відділу видано більше 59 монографій, 13 підручників, 11 брошур. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 339 наукових статтях.

На протязі періоду існування відділу захищено 35 дисертацій, з яких 7 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. На сьогоднішній день проходять навчання два аспіранти. У відділі працюють 5 доктори (Хумарова Н.І., Петрушенко М.М., Шевченко Г.М., Черчик Л.М., Голікова О.С) та 5 кандидатів економічних наук (Воробйова О.А., Гордійчук Є.Г., Костецька К.О., Карпенко О.О., Крівінцева А.П.).

Вчений секретар відділу – к.е.н. Костецька Катерина Олегівна.

Науковці відділу

Старший науковий співробітник, кандидат економічних наук.

Закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю – економіст.

Тема дисертаційної роботи:

Формування компенсаційного механізму природокористування в транскордонному контексті.

Участь у науково дослідних проєктах, в т. ч. міжнародних:

Приймала участь у держбюджетних темах:

«Інклюзивність економіки вражень в природокористуванні»; «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України», «Теоретико-методологічні та організаційні засади побудови моделі «зеленої» економіки в просторовому контексті», «Теоретико-методологічні та організаційні засади побудови моделі «зеленої» економіки в просторовому контексті»

Відповідальний виконавець по договірній тематиці «Науково-експертний висновок щодо можливого економічного ефекту для країни від подовження туристичного сезону .

Наукові інтереси: економіка природокористування, інклюзивне зростання, курортологія, компенсаційний механізм, сталий бізнес. Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів: вчений секретар постійно діючих науково-методичних семінарів з проблем макроекономіки та регіональної економіки (спеціальність 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»).

Наукові праці:

Mining management based on inclusive economic approach E3S Web of Conferences 201, 01009 (2020)

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101009

Institutional Qualities of Inclusive Environmental Management in Sustainable Economic Development Management Systems in Production Engineering 28(1):15-22. DOI: 10.2478/mspe-2020-0003

Natural resource reserves sustainable use and inclusive resort development

E3S Web of Conferences; Les Ulis, U. 255, (2021). DOI:10.1051/e3sconf/202125501003

Inclusive development of social entrepreneurship in nature management Journal of Geology, Geography and Geoecology (2021) №30(3), 500-511. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112146

Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=EsoGoRgAAAAJ&hl=uk

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0378-7681

Researcher ID ABE-5556-2021

Scopus author ID 57224334909

Підвищення кваліфікації, стажування:

Cертифікат № 71/2019/UA від 18.10.2019 у Суспільній Академії Наук, Центр іноземних мов Суспільної академії наук у Варшаві, м. Варшава, Польща, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (польською) мовою (рівень В2).

Cертифікат про стажування № 187 з курсу «Екологія та менеджмент навколишнього природного середовища» в Академії менеджменту та Адміністрації в м. Ополє, Польща.

e-mail: Kostetskaya@nas.gov.ua

Старший науковий співробітник, доктор економічних наук, доцент.

Освіта:

магістр з менеджменту організацій (2004-2005 рр.), Сумський державний університет МОН України

аспірант (2005-2008 рр.), Сумський державний університет МОН України

кандидат економічних наук (2009 рік), Сумський державний університет МОН України

доцент (2013 рік), Сумський державний університет МОНмолодьспорт України

доктор економічних наук (2017 рік), Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території, 2008.

Методологія прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою, 2017.

Участь у науково дослідних проєктах, в т. ч. міжнародних:

Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої рекреації в умовах пандемії COVID-19, 0121U113482, 2021 р., керівник

Формування та використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери, 0120U100159, 2020-2021 рр., керівник

Інклюзивність економіки вражень у природокористуванні, 0119U000229, 2019-2021 рр., виконавець Оздоровча рекреація в міських агломераціях (у рамках досягнення ЦСР в Україні), 0119U103141, 2019 р., керівник

Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки, 0117U003933, 2017-2020 рр., виконавець

Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протиріч до конвергентної моделі, 0117U003932, 2017 р., виконавець Моделювання конфліктів в економіці, 0115U001073, 2015-2017 рр., виконавець Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики, 0115U000678, 2015-2017 рр., виконавець

Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації, 0115U001074, 2015-2016 рр., керівник

Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств, 0110U008152, 2010-2015 рр., виконавець

Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах інформаційного суспільства, 0113U001746, 2013 р., виконавець

Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем, 0112U006839, 2012 р., виконавець

Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу, 0111U002150, 2011-2013 рр., виконавець

Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону, 0109U007782, 2009-2012 рр., виконавець

Розробка теорії інтегральної оцінки порецепієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря, 0108U000671, 2008-2010 рр., виконавець

Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем, 0107U009203, 2007-2010 рр., виконавець

Організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні, 0107U009208, 2007-2010 рр., виконавець

Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу в Україні, 0103U000764, 2003-2005 рр., виконавець

«Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSBeMS BSB 788», Спільна операційна програма Болгарії, Греції, Туреччини та України (Туреччина), 2020 р.

Курси, що викладаються:

Менеджмент рекреації та туризму

Наукові інтереси:

рекреація і туризм, природні активи, соціальний капітал, організаційна поведінка, національна економіка, блакитне зростання

Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів:

Член спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 за науковою спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у Донецькому національному технічному університеті, 2020-2021 рр.

Інша професійна діяльність:

Член редколегії та рецензент статей у збірнику наукових праць «Економічні інновації» та міжнародному журналі «Journal Innovative Economics and Management» (Батумський навчальний університет навігації, Національний інститут економічних досліджень, Грузія).

Член Ради молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Наукові праці:

Загальна кількість публікацій складає більше ніж 130 робіт, з них: 12 монографій/розділів монографій, 5 розділів у підручниках, 12 міжнародних публікацій, 45 статей у фахових виданнях, 1 авторське свідоцтво

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=zq3sgtwAAAAJ&hl

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0817-7754

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAG-8703-2019

Scopus author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607399800

Підвищення кваліфікації, стажування:

Наукове стажування з обміном досвіду з науковцями та викладачами в сферах економіки, менеджменту та права з Франції, Швеції, Болгарії та Польщі «Обмін досвідом у дослідженні та організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (методи активного навчання)», Єзуїтський університет Ігнатіанум (Польща), 2019 р.

Нагороди та відзнаки:

Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, 2021 р.

Відзнака НАН України для молодих учених «Талант, натхнення, праця», 2021 р.

e-mail:

annshevchenko@nas.gov.ua

hannashevchenko@gmail.com

Молодший науковий співробітник

Освіта: 2005-2009 роки – навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, Україна, отримала кваліфікацію «Бакалавр права» (диплом з відзнакою).

2009-2012 роки – навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, Україна, здобула кваліфікацію «Магістр правознавства» (диплом з відзнакою).

Тема дисертаційної роботи: Формування інвестиційного середовища для економічного розвитку об’єктів природно-заповідного фонду України.

Наукові інтереси: концентруються у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, зокрема багато уваги приділяється питанням економіко-екологічного розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, розвитку інклюзивних форм господарської діяльності у галузі заповідної справи, формуванню об’єктів природно-заповідного фонду України, як комплексних зон.

Наукові праці:

Розділи в монографіях:

 1. Nikolaychuk T. Economic and legal aspects of reforming the motivational system of employees of the nature reserve fund of Ukraine: theoretical. Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization: collective monograph/ed. Yu. Pasichnyk. New York: Yunona Publishing, 2018. Р. 230-238.
 2. Nikolaychuk T. Public-private partnership in the field of nature reserves: economic aspects. Emergence of public development: financial and legal aspects: collective monograph/ed. Yu. Pasichnyk. Coventry: Agenda Publishing House. 2019. Р. 392-400.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ніколайчук Т. Контракт ̶ як інструмент покращення управління об’єктами природно-заповідного фонду. Економічні інновації. 2018. № 66. С. 148-161.
 2. Ніколайчук Т. Взаємозв’язок

національної природно – заповідної свідомості як суспільного феномену та раціонального природокористування. Економіка і держава. 2018. № 6. С. 105-112.

 1. Ніколайчук Т. Основні напрями вдосконалення мотиваційної системи працівників природно-заповідного фонду України. Агросвіт. 2018. № 12. С. 76-87.
 2. Ніколайчук Т. Контракт як інструмент управління трудовими відносинами з посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6502
 3. Ніколайчук Т. Страхування посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України як новий рівень менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 38-45.
 4. Ніколайчук Т. Розробка методу кібернетичного планування як інструменту сучасного розвитку заповідної справи. Science Rise. 2019. № 6 (59). С. 13-18. https://doi.org/ 10.15587/2313-8416.2019.172245
 5. Ніколайчук Т. Використання франчайзингових угод у сфері заповідного фонду: позитивні та негативні аспекти. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2019. № 4, т. 2. С. 14-20. https://doi.org/10.32750/2019-0202
 6. Ніколайчук Т. Франчайзинг як невід’ємна частина економіки природно-заповідного фонду України. Економічні інновації. 2019. № 3, т. 2. С. 98-106. https://doi.org/10.3 1520/ei.2019.21.3(72).98-106
 7. Ніколайчук Т. Datenschutz як інструмент стабілізації еколого-економічного та еколого-соціального середовища в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6502
 8. Ніколайчук Т. Vouching activities in the field of nature reserve fund: main theoretical aspects. Економічні інновації. 2020. № 3 (76), т. 22. С. 87-98. https://doi.org/10.31520/ei. 2020.22.3 (76).87-97
 9. Ніколайчук Т., Хумарова Н. Методологічні засади розвитку підприємницької діяльності соціально – природоохоронного напряму на основі інклюзивного підходу. Економічні інновації. 2019. № 4, т. 73. С. 125-137. https://doi.org/10.31520/ei. 2019.21.4(73).125-138.
 10. Ніколайчук Т. Страхування економіко-екологічних ризиків як інноваційно-інвестиційний інструмент підтримки еко-підприємців у сфері природно-заповідного фонду України. Економічні інновації. 2021. № 3 (80), т. 23. С. 245-268. https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.3(80).254
 11. Ніколайчук Т. Інноваційні форми послуг вражень у сфері господарської діяльності. Науковий Вісник МДУ. Серія Економіка. 2021. № 8, т. 3. С. 46-59.URL: https://economics-msu.com.ua/uk/article/innovatsiyni-formi-poslug-vrazhen-u-sferi-gospodarskoyi-diyalnosti. https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(3).

Статті у виданнях Європейського Союзу

 1. Nikolaychuk T. Тhe contract is a protection’s tool of the natural reserve fund’s social and environmental benefits. Znanstvena misel. 2019. 34 (2). P. 22-28.URL: http://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2020 /10/ Zna nstvena-misel-journal-№34-2019-Vol-2.pdf

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=nr7SaXYAAAAJ&hl=uk&citsig=AMD79orP07MIJ7Dw5zzoZJwNQH7U341pYQ

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6268-7723

Researcher ID

Scopus author ID

тел.:380637075286

Науковий співробітник, доктор філософії з економічних наук.

Освіта: Одеська державна академія холоду, кваліфікація спеціаліста «еколог-інженер», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

«Організаційно-економічне забезпечення диверсифікації використання природних ресурсів в рекреаційно-туристичній сфері», 2021 р.

Участь у науково дослідних проєктах, в т. ч. міжнародних

«Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України» (номер державної реєстрації 0116U000411, 2016-2018 рр.);

«Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0118U006524, 2018-2019 рр.);

«Інклюзивність економіки вражень в природокористуванні» (номер державної реєстрації 0119U000229, 2019-2021 рр.);

«Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки» (номер державної реєстрації 0120U100160, 2020-2021 рр.)

«Формування та використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери» (номер державної реєстрації 0120U100159, 2020-2021 рр.)

Міжнародні проєкти:

Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики (REED BASE) – Сьома Рамкова Програма ЄС – 7FP, 09.2016-12.2017.

«Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) – Спільна операційна програма транскордонного співробітництва «РумуніяУкраїна-Республіка Молдова 2007-2013рр.», 2014-2017

«Туристичні шляхи Чорноморського регіону BSB-Tour» – Спільна операційна програма транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2007-2013рр.», 01.2014 – 08.2016

«Давайте їздити на велосипеді у басейні Чорного моря – LetsCYCLE» Спільної операційної програми «Басейн Чорного моря 2014-2020» для Програми прикордонного співробітництва ЄІС 2014-2020 ENI, 2020-2022

Наукові інтереси:

раціональне природокористування, рекреаційно-туристична сфера, диверсифікація використання природних ресурсів, інклюзивність в природокористуванні, діджиталізація у природокористуванні .

Наукові праці:

Автор 25 наукових праць, зокрема:

 1. Голікова О.С., Хумарова Н.І., Костецька К.О. Характеристика діяльності дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Пирогова». Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання : монографія. Одеса, 2019. 314с. С.203-220.
 2. 2. Golikova O.S. (2021). Institutional preconditions for diversification ensuring of the natural recreational resources and territories use/ Transformation of the Economy, Finance and Management in a Pandemic: the Development of Digital Technologies. Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2021. Pр. 175-192.
 3. Golikova O.S. Methodical approaches to a comprehensive assessment of the diversifying natural recreational resources use. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. 2021. Vol. 1(67). Pp. 24-36.
 4. Golikova O.S. (2021). Permit system as a tool to ensure the diversification of the use of natural resource assets in the recreational and tourist sphere. Evropský Časopis Ekonomiky A Managementu. Vol. 7(4). 28-35
 5. Хумарова Н.І., Мартієнко А.І., Голікова О.С. Концептуальні підходи активізації диверсифікації господарської діяльності в зоні Куяльницького лиману. Економічні інновації. 2018. №67. C.150-158 URL: http://ei-journal.com/index.php/journal/issue/view/7/67-2018

  6. Голікова О.С. Обґрунтування програми реалізації стратегії диверсифікації використання природних ресурсів у рекреаційно-туристичній сфері. Вісник НУВГП. Серія “Економічні науки”. 2020. Т. 3. Вип. №92. С. 31-47.URL: http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/892

  1. Голікова О.С. (2021). Наукові аспекти класифікації природних рекреаційних ресурсів. Економічні інновації, 23(1(78), 41-50. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.1(78).41-50

  Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=948XTV8AAAAJ

  ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-7301-2430

  Підвищення кваліфікації, стажування:

  ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» онлайн семінар з підвищення кваліфікації на тему «On-line реєстрація НДДКР: реєстраційні та облікові картки», 01.06.2021 (2 акад. год.)

  ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» онлайн семінар з підвищення кваліфікації на тему «Цілі сталого розвитку: проблеми впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій», 02.11.2021

  Нагороди та відзнаки:

  Відзнака Національної академії наук України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця» (2020);

  Почесна грамота Одеського міського голови (2019)

тел.: +38(066) 408 67 35