КОВАЛЬ Віктор Васильович
Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор

Доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інтеграції науки, освіти та бізнесу.

Віктор Васильович у 2005 році з відзнакою закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова і був направлений викладачем на кафедру економіки підприємств та корпоративного управління. З 2005 по 2008 рік навчався в аспірантурі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2009 по 2020 рік працював в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету, а з 2015 р. працював завідувачем кафедри економіки, обліку та менеджменту.

У 2015 році захистив докторську дисертацію в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і у 2019 році отримав вчене звання професора.

Після захисту докторської дисертації Віктор Васильович продовжив дослідницьку діяльність в структурі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у відділі міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я.

З 2021 року виконував обов’язки директора Південного наукового центру НАН України і МОН України.

Коваль В.В. активно пропагує результати наукових досліджень через публікації, лекції і виступи на науково-технічних конференціях та практичних зібраннях.

За період трудової діяльності Коваль В.В. отримав Почесні грамоти Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (2015 р.), Одеської міської ради (2015 р.), Київського національного торговельно-економічного університету (2016 р.), Одеської обласної ради (2016 р.), Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону (2019), Одеської обласної державної адміністрації (2020).

Коваль В.В. проявив себе як активний науковець та опублікував понад 200 праць, з яких 15 – наукові монографії, 30 – наукові статті у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, які опубліковані англійською мовою, 90 – наукові статті у фахових наукових видання України, 60 – статті у збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей, 15 – науково-методичних праць (5 навчальних посібників із грифом МОН України). Базою даних Google Scholar індексовано 100 наукових праць, що мають 2000 цитувань, індекс Гірша h = 25.

Під керівництвом Коваля Віктора Васильовича захищено три кандидатські дисертації.

e-mail: viktor-koval@ukr.net

Рік заснування відділу 2022 рік

Науковці відділу

Кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу інтеграції науки, освіти і бізнесу.

Людмила Михайлівна Гейко у 1976 році з відзнакою закінчила Одеський інститут народного господарства (тепер Одеський національний економічний університет) і була направлена на роботу в АР Крим, у Сімферопольський міський виконавчий комітет економістом.

У 1976-1979 рр. навчалася в аспірантурі Одеського інституту народного господарства, по завершенні якої була направлена на кафедру народногосподарського планування (у подальшому кафедра регіональної економіки і підприємництва) викладачем.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію і у 1993 році отримала вчене звання доцента.

До 2019 року працювала доцентом кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету.

З листопада 2019 р. по грудень 2021 р. – учений секретар Південного наукового центру НАН України і МОН України.

Гейко Л.М. пропагує результати наукових досліджень через публікації, лекції і виступи на наукових конференціях. Нею опубліковано понад 100 праць, серед яких посібники, навчальні посібники, курси лекцій, методичні вказівки, монографії, наукові статті, тези доповідей.

Молодший науковий співробітник.

Освіта:

Одеській гілрометеорологічний інститут, 1992 р. (Диплом ФВ №729830);

Український заочний економічний інститут, 2002 р. (Диплом БО №15059).

Участь у науково-дослідних темах та проектах:

За період 2010–2021 рр. – виконавець таких НДР:

 1. «Вивчення наукового потенціалу та ролі регіональної науки в Південному регіоні України» (відомча тематика, прикладні дослідження. Державний реєстраційний номер 0108U011225, термін виконання 01.01.2009 –31.12.201 рр.)
 2. «Вивчення процесів трансформації наукових досліджень в інноваційні розробки в Південному регіоні України» (відомча тематика, прикладні дослідження. Державний реєстраційний номер 0111U005896, термін виконання 01.01.2012–31.12.2014 рр.)

3. «Вивчення стану наукових досліджень в Південному регіоні України, їх інноваційної складової та відповідності пріоритетним напрямам науки і техніки» (відомча тематика, прикладні дослідження.

Державний реєстраційний номер 0116U005556, термін виконання 01.01.2015–31.12.2017 рр.)

 1. «Вивчення інноваційної привабливості й затребуваності наукових досліджень в Південному регіоні України» (відомча тематика, прикладні дослідження. Державний реєстраційний номер 0117U001746, строки виконання 01.01.2018–31.12.2020 рр.)
 2. «Оцінка стану і перспектив розвитку наукових досліджень в Південному регіоні України», (відомча тематика, прикладні дослідження. Державний реєстраційний номер 0120U1103993, термін виконання 01.01.2021–31.12.2023 рр.)

  Наукові інтереси: Інноваційна та інвестиційна діяльність промислових підприємств; регіональна економіка; державне регулювання економіки

  Наукові праці: Опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць, які включають 7 статей у наукових фахових виданнях; 7 тез доповідей наукових конференцій; 16 щорічних збірників і довідників.

  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2579-3145

e-mail: olga.joy141970@gmail.com

Молодший науковий співробітник,кандидат економічних наук.

Освіта: Одеський державний економічний університет, Фінансово-економічний факультет, кваліфікація спеціаліста «Економіст», спеціальність «Фінанси і кредит».

Тема дисертаційної роботи, рік захисту:

«Теоретико-методичне забезпечення інноваційного розвитку інфокомунікаційної сфери національної економіки», 2021 р.

Участь у науково дослідних проєктах, в т. ч. міжнародних:

«Теоретичні та практичні аспекти інноваційного розвитку телекомунікаційних компаній в умовах глобальної економічної трансформації» (номер державної реєстрації 0111U005687),

«Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій: теоретико-методологічний аспект» (номер державної реєстрації 0114U004801),

«Трансформація теоретичних засад розвитку ринку інноваційних технологій в Україні» (номер державної реєстрації 0119U002418)

Курси, що викладаються:

«Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Фінанси. Гроші та кредит», «Державне та регіональне управління», «Івентивний менеджмент».

Наукові інтереси: інноваційний розвиток, інфокомунікаційна сфера, економіка знань, міжнародна економіка, державне управління, інтеграція науки і освіти.

Наукові праці:

Автор 52 наукових праць, зокрема:

 1. Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Editor: Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 184 p. https://doi.org/10.46656/book.2021.social.capital
 2. Koval, V.; Neboha, T.; Nesenenko, P. Institutional Provision of Infocommunication Sphere Development in the Conditions of Digitalization of National Economy. Economics. Ecology. Socium.2021, 5, 18-29.

https://ees-journal.com/index.php/journal/issue/view/15

 1. Трохимець О.І., Небога Т.В., Котлубай В.О. Методичні основи оцінки та управління розвитком інноваційної інфраструктури національної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 4 (121). С. 123-129.

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/4_2021/22.pdf

 1. Neboha T. E-commerce as a form of economic relationships of entrepreneurship subjects in the network economy. Economics, ecology, socium. 2018. Vol. 2 (2), pp. 43-51. DOI: https://doi.org/10.31520/2616-7107/2018.2.2-5. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 2. Небога Т.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком інфокомунікаційної сфери як фактор модернізації інноваційної інфраструктури національної економіки. Інноваційна економіка. 2020. № 3-4. С. 31-37 DOI: 10.37332/2309-1533.2020.3-4.4. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Коваль В. В., Небога Т. В. Державне регулювання інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій України: проблеми та перспективи. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. № 6 (1). 2018. С. 73-77. Google scholar

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BWYMRToAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4Wzq9bk2yORl0greXicWU33GIFD9kVgpE1TQjKMQiE-cPuBNTH-0Otcs5ldrcyqTODLL8oXXw63h8UC7LKhAtHPPNEL8Pylw8EVcbE0eoBMV-99zSKDDyZGxKP0Pw0qsCawfJ6

  ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-5025-7299

  Підвищення кваліфікації, стажування:

  • Академічне товариство Міхала Балуданського, Панєвропейський університет у Братиславі, Словаччина-Австрія

  Тема: « Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті»

  Сертифікат № 060/1-2018

  • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365» (23.08.2021р. – 30.08.2021 р., м. Люблін, Республіка Польща) .
  Онлайн-семінар ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» з підвищення кваліфікації на тему «Цілі сталого розвитку: проблеми впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій» 2 листопада 2021 р. тел.: +38 (067) 271 60 30